ua en

 

В Чернігівському національному технологічному університеті,згідно з ЗакономУкраїни "Про вищу освіту", здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр.

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Нормативний термін навчання за денною формою – 4 роки.

Термін навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися на 1-2 роки за умови навчання за індивідуальним навчальним планом.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Економічний факультет:
  6.030508 – Фінанси і кредит
  6.030509 – Облік і аудит
  6.030504 – Економіка підприємства.
Факультет менеджменту і підприємництва:
  6.030601 – Менеджмент
  6.030510 – Товарознавство і торговельне підприємництво
  6.051701 – Харчові технології та інженерія.
Факультет електронних та інформаційних технологій:
  6.050102– Комп’ютерна інженерія
  6.050103 – Програмна інженерія.
  6.050701 – Електротехніка та електротехнології
  6.050802 – Електронні пристрої та системи
  6.051001 – Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.
Механіко-технологічний факультет:
  6.050502 – Інженерна механіка
  6.050503 – Машинобудування
  6.050504 – Зварювання
  6.051801 – Деревооброблювальні технології.
  6.070106 – Автомобільний транспорт.
Юридичний факультет:
  6.030401 – Правознавство
Факультет соціальної роботи:
  6.130102 – Соціальна робота
Факультет праці та соціального управління:
  6.030505 – Управління персоналом та економіка праці.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Термін навчання (1-1,5 року) визначається програмою підготовки фахівця.

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Економічний факультет:
  7.03050801 – Фінанси і кредит
  7.03050901 – Облік і аудит.
Факультет менеджменту і підприємництва:
  7.03060101  – Менеджмент організацій і адміністрування;
  7.03051001 – Товарознавство і комерційна діяльність.
Факультет електронних та інформаційних технологій:
  7.05010201 – Комп’ютерні системи та мережі;
  7.05010202 – Системне програмування;
  7.05010203 – Спеціалізовані комп’ютерні системи;
  7.05070102 – Електричні системи і мережі;
  7.05080202 – Електронні системи.
Механіко-технологічний факультет:
  7.05050201 – Технології машинобудування;
  7.05050301 – Металорізальні верстати та системи;
  7.05050316 – Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
  7.05050401 – Технології та устаткування зварювання;
  7.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство.
Юридичний факультет:
  7.03040201 – Правознавство.
Факультет соціальної роботи:
  7.13010201 – Соціальна робота.
Факультет праці та соціального управління:
  7.03050501– Управління персоналом та економіка праці.
Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації:
  7.03050801 – Фінанси і кредит (друга вища освіта);
  7.03050901 – Облік і аудит (друга вища освіта);
  7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (друга вища освіта);

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським.

Термін навчання на основі ОКР бакалавра (1-2 роки за денною формою) визначається програмою підготовки фахівця.

Підготовка фахівців ОКР магістра може здійснюватися на основі ОКР спеціаліста з терміном навчання 1 рік.

Перехід студентів університету на програму навчання кожного наступного ступеня здійснюється на конкурсній основі за результатами навчальних досягнень і наукових (творчих) здобутків (інтегрального рейтингу).

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Економічний факультет:
  8.03050801 – Фінанси і кредит;
  8.03050901 – Облік і аудит.
Факультет менеджменту і підприємництва:
  8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування;
  8.03051001 – Товарознавство і комерційна діяльність;
  8.03051002 – Товарознавство та експертиза в митній справі;
  8.03051003 – Експертиза товарів та послуг.
Факультет електронних та інформаційних технологій:
  8.05010201 – Комп’ютерні системи та мережі;
  8.05010202 – Системне програмування;
  8.05010203 – Спеціалізовані комп’ютерні системи;
  8.05070102 – Електричні системи і мережі;
  8.05080202 – Електронні системи.
Механіко-технологічний факультет:
  8.05050201 – Технології машинобудування;
  8.05050301 – Металорізальні верстати та системи;
  8.05050316 – Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
  8.05050401 – Технології та устаткування зварювання;
  8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство.
Факультет соціальної роботи:
  8.13010201 – Соціальна робота.
Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації:
  8.15010002 – Державна служба.

Особи, які здобули ОКР бакалавра в інших навчальних закладах (у тому числі в акредитованих вищих навчальних закладах недержавної форми власності), можуть бути зараховані на навчання за програмою спеціаліста або магістра на конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з державного бюджету, або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за результатами вступних випробувань.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Коледж економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету
0304 Право
  5.03040101 – Правознавство (заочна форма);
0305 Економіка та підприємництво
  5.03050401 – Економіка підприємства;
  5.03050702 – Комерційна діяльність;
  5.03051001 – Товарознавство та комерційна діяльність;
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
  5.05170101 – Виробництво  харчової  продукції;
1401 Сфера обслуговування
  5.14010101 – Готельне обслуговування;
  5.14010102 – Ресторанне обслуговування
ОГОЛОШЕННЯ