ua en

Кафедра технологій машинобудування та деревообробки Чернігівського національного технологічного університету готує бакалаврів за напрямом підготовки "6.050502 Інженерна механіка" та «Деревооброблювані технології», спеціалістів за напрямом "7.090202 – Технологія машинобудування", та магістрів за напрямом "8.090202 – Технологія машинобудування", на кафедрі є аспірантура. Студенти навчаються за денною та заочною формами навчання. З 2006 року кафедра готує бакалаврів за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

ОЧОЛЮЄ КАФЕДРУ професор, доктор технічних наук, академік інженерної Академії України і міжнародної інженерної Академії, заслужений діяч науки і техніки України, Ступа Володимир Іванович.

НА КАФЕДРІ ПРАЦЮЮТЬ 11 штатних викладачів та 2 викладача-сумісника. До професорсько-викладацького складу входять доктор наук, 3 професора та 11 кандидатів наук, доцентів. Головні напрямки професійної підготовки фахівців, дисципліни, що формують якісний рівень фахівців, викладаються докторами та кандидатами наук. Кафедра постійно турбується про підвищення професійного рівня своїх викладачів. На кафедрі багато молодих викладачів – випускників магістратури, які активно займаються науковою роботою.

Після закінчення магістратури кращим магістрантам пропонують залишитися на кафедрі для продовження навчання в очній або заочній аспірантурі. На сьогодні половина професорсько-викладацького складу кафедри є її випускниками: професор Чередніков О.М., доценти: Олексієнко С.О., Єрошенко А.М., старші викладачі: Сапон С.П, Бойко С.В., асистент Ігнатенко П.Л.

Колектив кафедри

Викладачі кафедри ТМ:
1. Володимир Іванович Ступа – завідувач кафедри, д.т.н., професор.
2. Станіслав Григорович Бондаренко – к.т.н., професор.
3. Михайло Федорович Нікітенко – к.т.н., доцент,
4. Олег Миколайович Чередніков – к.т.н., професор, заст. зав. кафедри.
5. Дмитро Юрійович Федориненко – к.т.н., доцент,
6. Сергій Олександрович Олексієнко – к.т.н., доцент,
7. Андрій Михайлович Єрошенко – к.т.н., доцент,
8. Сергій Васильович Бойко – к.т.н., ст. викладач,
9. Сергій Петрович Сапон – ст. викладач,
10. Павло Леонідович Ігнатенко – асистент,
11. Роман Миколайович Гора – викладач

У 2012 році на базі кафедри відкрито нову спеціальність «Деревооброблювальні технології», яка дозволяє студенту отримати знання про основні правила конструювання і принципи класифікації виробів з дерева. Вища освіта за фахом і наявність диплома, дозволяють отримати випускникові кваліфікацію інженера-технолога здатного вирішувати сучасні завдання, що ставляться перед деревообробною промисловістю. Випускники-деревообробники набудуть навички в комп’ютерному проектуванні меблів та дерев’яних будинків, навчаться проектувати і виготовляти вироби з деревини, зможуть застосувати свої знання в деревообробній промисловості, лісовому господарстві, на будівництві, що дасть їм можливість бути конкурентноздатними на сучасному ринку праці.

Кафедра технологій машинобудування та деревообробки ЧНТУ працює за навчальними планами, що відповідають загальновизнаному світовому рівню підготовки фахівців. Планування наукових досліджень здійснюється відповідно до пріоритетних напрямків, визначених Міністерством освіти і науки України, основних державних програмам та галузевих науково-технічних програмам. Викладачі кафедри ТМД беруть участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт.

На занятті з технічних
основ машинобудування

Основними напрямами науково-дослідних робіт викладачів кафедри технологій машинобудування та деревообробки Чернігівського національного технологічного університету є: забезпечення якості та продуктивності механоскладальних робіт; оптимізація зв’язків та моделювання виробничих процесів; автоматизація технологічних процесів виготовлення виробів; підвищення якості механічної обробки на прецизійних верстатах на основі адаптивного керування точністю. За участю викладачів укладено договори про співпрацю та спільну науково-педагогічну діяльність з Гомельським державним технічним університетом ім. П.О.Сухого (Бєларусь) та фірмою "Barmag Zweigniederlassung der Saurer GmbH Co. RG", (Remscheid, Німеччина) та інш.

Працівники кафедри технологій машинобудування та деревообробки ЧНТУ є авторами багатьох навчальних посібників та монографій: "Технологічний потенціал механоскладального виробництва: основи формування, збагачення, керування"; "Автоматизація виготовлення пружин кручення і розтягування"; "Регульовані гідростатичні підшипники для шпиндельних вузлів", "Технології механоскладального виробництва".

Практичне заняття в лабораторії

Щороку студенти беруть участь у конференціях та олімпіадах, де протягом останніх п’яти років посідають найвищі призові місця в особистому і командному заліку.

Випускники кафедри технологій машинобудування та деревообробки ЧНТУ отримують високий рівень фундаментальних, спеціальних інженерних та економічних знань, що дає їм можливість працювати не тільки на підприємствах, в установах і організаціях машинобудівного, транспортного, сільгосптехнічного, але і в різних фірмах, на обчислювальних центрах, працювати в адміністративних органах тощо.

Курсове і дипломне проектування має актуальну тематику і практичну спрямованість завдяки впровадженню в теми відповідних проектів робіт, потрібних у промислових підприємствах регіону.

Випускники спеціальності обіймають керівні посади в різних галузях господарства, серед них: депутат Верховної Ради 2-го скликання, заслужений діяч науки і техніки, доктор економічних наук, професор Степанов А.П. створив Чернігівський державний інститут економіки і управління та інститут міжнародних відносин НАУ; доктор технічних наук, професор Павленко П.М. – проректор з наукової роботи НАУ, Колесник К.Є., Попов В.М., Купцов В.В., Тарасенко В.М., Гора Р.М. – директори підприємств та науково-виробничих фірм, Лебедєв С.М., Заварзін О.К., Косих В.А., Бучельніков В.М.– відомі громадські діячі.

ОГОЛОШЕННЯ