ua en

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Дерій Жанна Володимирівна
Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
Тел. (04622) 3-00-07, внутр. 123, 124
Сайт кафедри теоретичної та прикладної економіки

Історія кафедри

Кафедра у своєму розвитку пройшла декілька етапів. У 1999 році з кафедри фінансів, економіки і маркетингу було виділено секцію економіки і бізнесу, що з 2000 р. стала кафедрою, з метою підвищення якості викладання, поглиблення спеціалізації та забезпечення високоякісної економічної підготовки фахівців усіх спеціальностей.

З перших днів діяльності кафедру очолювала к.е.н., доцент Базілінська Олена Яківна, основним завданням якої було формування професійного науково-педагогічного колективу. Поряд з організацією навчального процесу робота кафедри була спрямована на підготовку якісного методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються, впровадження новітніх технологій у навчальний процес, підвищення професійного рівня співробітників.

1 квітня 2004 року наказом по університету кафедру економіки і бізнесу було перейменовано на кафедру економічної теорії і економіки підприємства. З вересня 2004 р. її очолив к.т.н., доцент Ільчук Валерій Петрович.

З 2007 року кафедру очолює д.э.н., професор Дерій Жанна Володимирівна.

У 2014 році в зв’язку з реорганізацією навчальних підрозділів університету кафедра “Економічної теорії і економіки підприємства” ЧНТУ була перейменована на кафедру “Теоретичної та прикладної економіки”. На нинішньому етапі зусилля колективу кафедри спрямовані на наукову діяльність та міжнародне співробітництво, створення нового покоління методів навчання в галузі вищої освіти, постійне підвищення кваліфікаційного рівня.

Склад кафедри

Сьогодні в складі кафедри наступні співробітники:

 1. Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри.
 2. Зосименко Тетяна Іванівна, к.е.н, доцент.
 3. Мініна Оксана Валеріївна, к.е.н, доцент.
 4. Поленкова Марина Володимирівна, к.е.н, доцент.
 5. Самко Олеся Олександрівна, к.е.н, доцент.
 6. Хоменко Інна Олександрівна, д.е.н, професор.
 7. Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, к.е.н, доцент.
 8. Ребенок Наталія Володимирівна, ст. лаборант.

Основні напрямки діяльності

У навчальний процес викладачами кафедри впроваджуються надбання світової та вітчизняної науки, сучасні методики та технології викладання. Розповсюдженим є використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки. Оцінювання знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Практикується проведення колоквіумів, поточного тестування тощо.

Кафедра є базовою з підготовки студентів всіх напрямів за освітньою діяльністю вузу. На сьогодні викладається 30 дисциплін різного спрямування, зокрема:

 1. Політична економія.
 2. Економічна теорія.
 3. Історія економіки та економічної думки.
 4. Мікроекономіка.
 5. Мікроекономіка ІІ.
 6. Макроекономіка.
 7. Державне регулювання економіки.
 8. Регіональна економіка.
 9. Міжнародна економіка.
 10. Міжнародні економічні відносини.
 11. Економіка підприємства.
 12. Економіка і організація виробництва.
 13. Організація виробництва.
 14. Економіка зварювального виробництва.
 15. Економіка праці і соціально-трудові відносини.
 16. Економічне обґрунтування інженерних рішень.
 17. Економіка харчових підприємств.
 18. Економіка програмного забезпечення.
 19. Маркетинг.
 20. Бізнес-планування інноваційних проектів.
 21. Економіка фірми.
 22. Вступ до фаху.
 23. Управління та поводження з відходами.
 24. Вища освіта України та Болонський процес.
 25. Еколого-економічні проблеми природокористування у промисловому комплексі.
 26. Економіка довкілля і природних ресурсів.
 27. Основи системного підходу та методи прийняття рішень.
 28. Організаційно-економічний механізм екологізації.
 29. Науково-дослідна робота.
 30. Теорія сталого соціально-економічного розвитку.

Щорічно відбувається оновлення робочих програм, постійно видаються методичні вказівки до курсів – на сьогодні їх понад 110. З моменту створення кафедри було видано сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота кафедри

Наукова діяльність кафедри проводиться в рамках наукових тем:

 • “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0115U000891; керівник – д.е.н., проф. Шкарлет С.М.).
 • “Методологія управління регіональними підприємствами різних організаційно-правових форм” (номер державної реєстрації 0115U000892; керівник – к.е.н., проф. Дерій Ж.В.).

Основні напрямки наукових розробок стосуються фундаментальних проблем економіки, підприємництва, економіко-екологічного стану виробництва, сталого розвитку регіону, економічної інтеграції, використання туристичного потенціалу регіону та ін. Результати наукових досліджень постійно публікуються у фахових виданнях, в тому числі в провідних журналах України, проходять апробацію на наукових конференціях, впроваджуються в навчальний процес ЧНТУ. Всі науково-педагогічні працівники мають значну кількість наукових розробок, статей тощо.

Напрямки підготовки студентів

Кафедра теоретичної та прикладної економіки ЧНТУ випускає:

 • бакалаврів за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”;
 • магістрів за спеціальністю 8.18010017 “Економіка довкілля і природних ресурсів”.

Випускники-бакалаври можуть працювати на підприємствах, в установах та організаціях на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, а також у науково-дослідних установах. Фахівець з економіки підприємства за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька. Економісти-теоретики займаються розробкою теорій для опису процесів, що відбуваються в економіці, або поясненням впливу політичних рішень на економічну систему.

Узагальнений об’єкт діяльності майбутніх магістрів: керівництво природоохоронною діяльністю підприємства, установи, державне управління природоохоронною діяльністю. Магістр-економіст також підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої роботи у ролі експерта-аудитора, консультанта з питань екологічної економіки виробничої та невиробничої сфери.

Кафедра співпрацює з підприємствами регіону, державними органами влади та управління, проводить спільні дослідження з господарюючими суб’єктами, впроваджує наукові розробки та сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

У 2015 році відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності Економіка довкілля та природних ресурсів.

ОГОЛОШЕННЯ