ua en

Кафедра була створена 22 травня 1995 року. За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який включає докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів.

Основні пріоритети у роботі кафедри: навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота. Навчально-методична робота кафедри спрямована на створення умов для підвищення якості навчально-виховного процесу, його інтенсифікації та наукової організації педагогічної праці. З цією метою на кафедрі фінансів підприємств і установ здійснюється підготовка та удосконалення індивідуальних планів та робочих програм, структурно-логічних схем, методичних розробок і вказівок до проведення навчальних занять. При викладанні фінансових дисциплін активно використовуються матричні, економіко-математичні моделі, оптимізаційні та імітаційні моделі

Показником якості підготовки фінансистів на кафедрі фінансів підприємств і установ є постійно зростаючий попит на них як з боку органів державного управління, наукових і вищих навчальних закладів країни, так і з боку банків, фінансових компаній, фіскальної служби, підприємницьких структур.

Завідувач кафедри

Абакуменко Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, професор

Тема докторської дисертації: "Кон’юнктура фінансового ринку України: методологія формування, оцінювання та регулювання" за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2014 р.).

Керівник наукової школи за напрямком дослідження "Фінансіалізація економіки: формування нової світової фінансової архітектури". 

Керівник науково-дослідних тем, в т.ч. за рахунок коштів держбюджету: «Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах евроінтеграційних процесів» (держ. реєстр. № 0108U000731); "Моделювання комбінації інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів" (держ. реєстр. № 0111U002351). Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. 

Наукові інтереси: інвестиційні послуги на регульованих ринках, проблеми інтеграції фінансового ринку у світовий фінансовий простір. 

Публікації: загальна кількість праць 119, у т.ч. монографії 23, навчальні посібники 5, наукові публікації у фахових виданнях 52, взято участь у міжнародних  конференціях 27 (з них за  межами України 4), кількість опублікованих тезисів 33, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 6, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 35.

Склад науково-педагогічних працівників:

Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 12 осіб, з них: 3 - доктори економічних наук, професори; 3 - кандидати економічних наук, професори, 5 - кандидати економічних наук, доценти; 1 - кандидати економічних наук, викладач.

Науковий доробок провідних викладачів кафедри:

Коваленко Лариса Олексіївна – кандидат економічних наук, професор, академік Української академії наук.

e-mail: kovalenkolo@yandex.ru

Тема кандидатської дисертації: "Проблеми удосконалення госпрозрахункового механізму виробничих об’єднаннях машинобудування" за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація управління та планування народного господарства (1980 р.) 

Керівник наукової школи за напрямком дослідження "Формування та удосконалення фінансової політики в умовах трансформаційних змін економіки України".

Керівник науково-дослідних тем "Фінансова та бюджетна політика в умовах реформування економіки" (держ. реєстр.  № 0103U000829); "Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України" (держ. реєстр.  № 0105U002133); "Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів" (держ. реєстр. №0112U004276).

Відповідальний редактор наукового фахового видання "Науковий вісник Полісся". Лауреат премії ім. Григорія Вороного.

Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси: фінансова політика сталого розвитку, бюджетні та грошово - кредитні важелі стимулювання інноваційного розвитку економіки.

Публікації: загальна кількість праць 183, у т.ч. монографії 15, методичні вказівки 35, наукові публікації у фахових виданнях 36, наукові публікації у наукових журналах 9, взято участь у міжнародних  конференціях 41 (з них за  межами України 12), кількість опублікованих тезисів 68, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 7, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 13.


Кульпінський Сергій Віталійович - доктор економічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: "Фінансова інтеграція країн Європейського Союзу як фактор економічного розвитку Європи" за спеціальністю 08.05.01 (1999 р.)

Тема докторської дисертації: "Монетарне стимулювання інвестиційних процесів на фінансових ринках (механізми забезпечення та реалізації)" за спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" (2015 р.)

Брав участь у Програмі поглиблених досліджень в галузі економічної політики - Advanced Studies Program in International Economic Policy Research в Інституті світової економіки (Німеччина, м. Кіль). У червні 2003 р. проходив практику у Національному Банку Чехії.

У 2013 р. проходив стажування у промислових зонах КНДР (пров. Хунань).

Наукові інтереси: грошово-кредитна політика, фінансова інтеграція, інвестиційні процеси на фінансових ринках
Вільно володіє англійською, німецькою, французькою мовами; японською – на базовому рівні. 

Публікації: загальна кількість праць – 66, у т.ч. монографії 3, наукові публікації у фахових виданнях 46, взято участь у міжнародних  конференціях 4(з них за  межами України 4), кількість опублікованих тезисів 8, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 7, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 15.


Зеленський  Сергій  Миколайович – кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення територіальної організації продовольчого комплексу Придніпров’я» за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2000 р.)

Наукові інтереси: бюджетна політика на загальнодержавному та місцевому рівнях, фінансові аспекти функціонування та розвитку продовольчого комплексу.

Публікації: загальна кількість праць 92, у т.ч. монографії 5, методичні вказівки 12, наукові публікації у фахових виданнях 24, наукові публікації у наукових журналах 27, взято участь у міжнародних  конференціях 16 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 22, наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 2.


Виговська Валентина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва" за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит (2006 р.) 

Наукові інтереси: фінансове забезпечення та інвестиційно-інноваційний розвиток малого підприємництва в Україні.

Публікації: загальна кількість праць 67, у т.ч. монографії 5, навчальні посібники 4, методичні вказівки 8, наукові публікації у фахових виданнях 30, наукові публікації у наукових журналах 3, взято участь у міжнародних  конференціях 16 (з них за  межами України 1), кількість опублікованих тезисів16, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 1, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 1.


Роговий Андрій Віталійович  – кандидат економічних наук, доцент 

e-mail: rogovoy1976@mail.ru

Тема кандидатської дисертації: "Планування потреби фінансових ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємством (2008 р.)

Наукові інтереси: економіка, організація  та управління корпораціями (фінансові аспекти)

Публікації: загальна кількість праць – понад 33, у т.ч. монографії 3, методичні вказівки 10, наукові публікації у фахових виданнях 23, взято участь у міжнародних  конференціях 12 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 32, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 1, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 7.

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.


Товстиженко Олена Вячеславівна – кандидат економічних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: "Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва" за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія (2006 р.) 

Наукові інтереси: фінансове забезпечення суспільного виробництва, інвестиційна діяльність, заощадження населення. 

Публікації: загальна кількість праць 62, у т.ч. монографії 6, методичні вказівки 15, наукові публікації у фахових виданнях 12, наукові публікації у наукових журналах 2, взято участь у міжнародних  конференціях 25, кількість опублікованих тезисів 27, наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 8.


Лук'яшко Павло Олександрович – кандидат економічних наук, доцент 
e-mail:pavelluk@ukr.net

Тема кандидатської дисертації: "Державне регулювання продовольчого комплексу регіону" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2011 р.) Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

Наукові інтереси: державне регулювання продовольчого комплексу регіону, кластерна форма інтеграції підприємств продовольчого комплексу.

Публікації: загальна кількість праць 89, у т.ч. 5 розділів у 4-х колективних монографіях,  методичні вказівки 11, наукові публікації у фахових виданнях19, наукові публікації у наукових журналах 2,  взято участь у міжнародних  конференціях 35 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 37, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях та у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 13.


Марченко Наталія Андріївна – кандидат економічних наук, доцент
e-mail: natanma@mail.ru

Тема кандидатської дисертації: "Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств" за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2012 р.). 

Наукові інтереси: фінансування відтворення основних засобів, рейтингова оцінка інвестиційної привабливості, побудова постіндустріального суспільства 

Публікації: загальна кількість праць 91, у т.ч. монографії 5, методичні вказівки 25, наукові публікації у фахових виданнях 17, наукові публікації у наукових журналах 12,  взято участь у міжнародних  конференціях 34 (з них за  межами України 2), кількість опублікованих тезисів 57, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях та у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 6.


Міхєєнко Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, доцент
e-mail: tmixeenko@yandex.ru

Тема кандидатської дисертації: "Державне регулювання розвитку депресивних територій" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2013 р.) 

Наукові інтереси: державне регулювання розвитку депресивних територій, формування доходів місцевих бюджетів. 

Публікації: загальна кількість праць 57, у т.ч. монографії 4, методичні вказівки 16, наукові публікації у фахових виданнях 11, наукові публікації у наукових журналах 7, взято участь у міжнародних  конференціях 12 (з них за  межами України 3), кількість опублікованих тезисів 30, наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 5.


Сіренко Крістіна Юріївна – кандидат економічних наук, викладач
e-mail: Kristen88@yandex.ru

Тема кандидатської дисертації: "Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2015 р.)

Наукові інтереси: інноваційний розвиток легкої промисловості, державне регулювання інноваційних процесів, 
фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Публікації: загальна кількість праць – 42, у т.ч. монографії 2, методичні вказівки 6, наукові публікації у фахових виданнях 10, з них, що входять до міжнародних наукометричних базах даних 8, наукові праці опубліковані в зарубіжних виданнях 1, кількість опублікованих тезисів 23, з них взято участь у міжнародних конференціях 19.


Комплекс навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою.

Кафедра фінансів підприємств і установ забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: „Бюджетна система”, ,,Бюджетний менеджмент”, ,,Економіка та фінанси підприємства”, ,,Іпотечний ринок”, ,,Корпоративні фінанси”, ,,Митний тариф”, ,,Місцеві фінанси”, ,,Організація лізингу”, ,,Основи наукових досліджень”, ,,Податкова система”, ,,Податковий менеджмент”, ,,Ринок фінансових послуг”, ,,Соціальне страхування”, ,,Страховий ринок України”, ,,Страхові послуги”, ,,Страхування”, „Управління фінансовою санацією”, ,,Фінанси”, ,,Фінанси малих підприємств”, ,,Фінанси підприємств”, ,,Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва”, ,,Фінансова санація та банкрутство підприємств”, ,,Фінансовий менеджмент”, ,,Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності”, ,,Фінансовий механізм макроекономіки”, ,,Фінансовий ринок”, ,,Фінансово-економічна діяльність”, ,,Ціноутворення”.

 


Основні навчально-методичні здобутки кафедри

За період існування кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ створена науково-методична база та комплекс інформаційних технологій, які активно використовуються при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів з фінансів і кредиту.

Наявні професорсько-викладацькі кадри мають достатню науково-методичну підготовку та досвід професійної діяльності, постійно підвищують свою кваліфікацію, про що свідчить перелік навчальних посібників, конспектів лекцій, виданих викладачами кафедри.

 

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри.

 1. 2009-2010 рр. – науково-дослідна тема "Фінансування вищої освіти України в умовах Болонського процесу" (державний реєстраційний №0109U002272), фінансування якої здійснювалось за рахунок коштів загального фонду державного бюджету; науковий керівник - д.е.н., професор Каленюк І. С.;
 2. 2011-2012 рр. – науково-дослідна тема "Активізація транскордонного співробітництва університетів як фактор забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти України", фінансування якої здійснювалось за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (державний реєстраційний № 0111U000016); науковий керівник - д.е.н., професор Каленюк І. С.;
 3. 2013-2015 рр. – науково-дослідна тема "Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних потенціалів", фінансування якої здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (державний реєстраційний № 0113U003103); науковий керівник - д.е.н., професор Гонта О. І.

Водночас, на кафедрі проводиться науково-дослідна робота по ініціативній тематиці:

1. Науково-дослідна робота по темі "Фінансова та бюджетна політика в умовах реформування економіки" (держ. реєстр. № 0103U000829).
Терміни виконання роботи: 01.2002 - 12.2004
Науковий керівник: к.е.н., доцент Коваленко Л. О.

2. Науково-дослідна робота по темі "Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України" (держ. реєстр. № 0105U02133)
Терміни виконання роботи: 01.2005 - 12.2007
Науковий керівник: к.е.н., доцент Коваленко Л. О.

3. Науково-дослідна робота по темі "Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах євроінтеграційних процесів" (держ. реєстр. № 0108U00731)
Терміни виконання роботи: 01.2008 - 12.2010
Науковий керівник: к.е.н., доцент Абакуменко О.В.

4. Науково-дослідна робота по темі "Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України" (держ. реєстр. № 0109U002271)
Терміни виконання роботи: 01.2009 – 12.2011
Науковий керівник: к.е.н., доцент Маргасова В. Г.

5. Науково-дослідна робота по темі "Моделювання комбінації інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів" (держ. реєстр. № 0111U002351)
Терміни виконання роботи: 01.2011 - 12.2012
Науковий керівник: к.е.н., доцент Абакуменко О. В.

6. Науково-дослідна робота по темі "Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів" (держ. реєстр. № 0112U004276)
Терміни виконання роботи: 01.2012 - 12.2014
Науковий керівник: к.е.н., професор Коваленко Л. О.

7. Науково-дослідна робота по темі "Фінансовий ринок України: стратегія розвитку та державне регулювання в умовах циклічності його розвитку" (держ. реєстр. № U115U000061)
Термін виконання роботи: 01.01.2015 - 31.12.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Абакуменко О. В.

За результатами досліджень захищено 1 докторська та 12 кандидатських дисертацій, працюють над підготовкою дисертаційних робіт 8 аспірантів і 7 здобувачів, опубліковано за останні п'ять років понад 100 наукових статей у наукових фахових виданнях.

Видано 12 навчальних посібників з грифом МОН України,та 10 монографій.

На даний час 4 викладача кафедри працюють над докторськими дисертаціями (к.е.н., доц. Зеленський С.М., к.е.н., доц. Виговська В.В., к.е.н., доц. Роговий А.В.).

 

При кафедрі фінансів підприємств і установ діє осередок студентського наукового товариства інституту.
Керівництво осередком здійснюють:

 1. к.е.н, доцент Лук’яшко Павло Олександрович
 2. к.е.н., доцент Зеленський Сергій Миколайович

Основні напрямки роботи осередку:

 1. організація та проведення наукових заходів (конференцій, круглих столів тощо);
 2. залучення студентів до розробки наукової тематики кафедри;
 3. підготовка студентів до участі в наукових заходах (участь у наукових конкурсах, публікації, публічні виступи тощо);
 4. підготовка студентів до участі у державних та недержавних студентських конкурсах та олімпіадах.

Наукові інтереси членів осередку дуже різноманітні і лежать як у площині державних фінансів, так і в сфері фінансів суб’єктів господарювання.
Основними напрямками наукових досліджень студентів є:

 1. особливості фінансів галузей економіки;
 2. податкова політика та її вплив на економіку держави;
 3. ринок страхових послуг: особливості розвитку в Україні;
 4. актуальні проблеми функціонування фінансового ринку;
 5. організація фінансового менеджменту на підприємствах реального сектору економіки;
 6. фінансовий менеджмент зовнішньоекономічній діяльності;
 7. організація фінансів бюджетної сфери;
 8. фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності.

Співробітник кафедри фінансів підприємств і установ фінансово-економічного факультету беруть активну участь у грантових програмах:

1. Д.е.н., професор Абакуменко О. В. бере участь у конкурсі наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення наукових досліджень на 2016 рік.
Назва проекту: "Моделювання комбінації інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів"

2. Д.е.н. Кульпінський С. В. бере участь у таких програмах:
Назва проекту: "Залучення внутрішнього кредитного ресурсу у пріоритетні сектори економіки через нові інструменти фінансового ринку".  Замовник - Economics Education and Research Consortium.
Загальна мета проекту - необхідності удосконалення законодавчого забезпечення та супроводження випуску й обігу даних інструментів (інфраструктурні облігації, облігації під інвестиційні проекти, інструменти венчурних фондів з часткою держави), що можуть бути запропоновані банківським установам та фізичним особам, визначення особливостей їх ринкового позиціонування та напрямків спрямування залучених коштів в розвиток економіки України.

Назва проекту: "Розроблення пропозицій щодо стимулювання економічного розвитку регіонів України шляхом податкової децентралізації в контексті реформи місцевого самоврядування".  частково фінансується з коштів Фонду Роберта Боша (Німеччина) в рамках програми "Якість державного і громадського управління".
Метою проекту є розроблення пропозицій щодо стимулювання економічного розвитку регіонів України через заходи податкової децентралізації і вироблення заходів щодо стимулювання розвитку регіонів через делегування ним фіскальних повноважень.

3. Колектив кафедри приймає участь у проекті "Громадський бюджет" (бюджет участі).
Назва проекту: "Реконструкція історичної пам’ятки "Чорна могила" та впорядкування прилеглої території для екскурсійних відвідувань".

4. К.е.н., доцент Зеленський С. М.
Назва проекту: бере участь у спільному проекті ГО "Чернігів європейський" та Бритаської Ради "Мій Чернігів – моя Європа".

Участь протягом 2015-2016 н.р. в реалізації освітнього проекту ЄС Темпус BUSEEG-RU-UA "Набуття професійних та підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу та консультацій підприємців-початківців" під координацією Віденського університету економіки і бізнесу:

 1. організація роботи консультаційного пункту підприємців-початківців;
 2. підготовка студентів 1 курсу напряму "Фінанси і кредит" за погодженими в рамках в рамках проекту  навчальними планами;
 3. розробка навчальний кейсів з обов’язкових модулів навчального плану.

Наукові школи кафедри
"Фінансіалізація економіки: формування нової світової фінансової архітектури"
керівник: доктор економічних наук, професор Абакуменко Ольга Вікторівна

"Формування та удосконалення фінансової політики в умовах трансформаційних змін економіки України"
керівник: кандидат економічних наук, професор Коваленко Лариса Олексіївна

"Стратегія сталого розвитку у контексті економічної безпеки України"
керівник: кандидат економічних наук, доцент Роговий Андрій Віталійович

"Бюджетна політика та її розвиток в умовах євроінтеграції"
керівник: кандидат економічних наук, доцент Зеленський Сергій Миколайович

 

Навчальні посібники з грифом МОН України:
1. Коваленко Л. О. Фінансовий механізм макроекономіки: Навчальний посібник. - Київ: Інст. змісту та методів навчання Міністерства освіти України; Чернігівський державний інститут економіки і управління, 1998. - 84 с.
2. Коваленко Л. О., Кичко І. І., Ніколаєнко Ю. В. Гроші та кредит: Навчальний посібник. - Київ: Інст. змісту та методів навчання Міністерства освіти України; Чернігівський державний інститут економіки і управління, 1998. - 172 с.
3. Коваленко Л. О. Фінансовий механізм макроекономіки: Навчальний посібник (Автори: Коваленко Л. О., Абакуменко О. В., Голуб В. М.). - 2-ге вид., переоб. і доп. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2005. - 216 с.
4. Регіональне управління: інноваційний підхід. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Бутко М. П., Зеленська О. О., Зеленський С. М. та ін. / За заг. ред. Бутка М. П. - К.: "Знання", 2006. – 560 с.
5. Голуб В. М., Бондар В. В., Худолей В. Ю. Фінанси: Навчальний посібник. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. - 181 с.
6. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2008. - 483 с.
7. Коваленко Л. О., Голуб В. М., Абакуменко О. В., Маргасова В. Г. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Під загальною редакцією Коваленко Л.О. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 232 с.
8. Маргасова В. Г., Виговська В. В., Роговий А. В. Фінанси малих підприємств: Навчальний посібник / Під загальною редакцією Маргасової В. Г. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2011. - 264 с.
9. Коваленко Л. О., Голуб В. М., Абакуменко О. В., Маргасова В. Г. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Під загальною редакцією Коваленко Л. О. - 2-ге вид. - К.: Видавничий дім "Слово". - К.: Видавничий Дім "Слово", 2011. - 232 с.
10. Коваленко Л. О., Зеленський С. М., Забаштанський М. М. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник / під ред. Л. О. Коваленко. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2011. - 416 с.
11. Коваль П. Ф., Алєшугіна Н. О., Андрєєва Г. П., Зеленська О. О.та  ін. В'їзний туризм: Навчальний посібник. - Ніжин: ТПК "Орхідея", 2010. - 304 с.
12. Абакуменко О. В. Роль банківської системи в економічному розвитку країни Банківська система: [Електронний ресурс]: навчальний посібник / за ред. проф. І. Б. Івасіва. - К.: КНЕУ, 2015. - С. 37-41.

Кафедра фінансів підприємств і установ  надає Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання фінансиста, аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу та щиро сподівається, що сьогоднішні абітурієнти стануть гідними наступниками і продовжувачами славних традицій, що склалися за багатолітню історію існування.

Випускник кафедри фінансів підприємств і установ  - це визнана марка на ринку праці. Не випадково багато наших випускників працюють в престижних вітчизняних компаніях, фінансових структурах і органах державного управління.

ОГОЛОШЕННЯ