ua en

Сайт кафедри: http://finance.stu.cn.ua/main

Контакти: 

Завідувач кафедри: Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., проф.
Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
I корпус, ауд. 317 - завідувач кафедрою фінансів, банківської справи та страхування
I корпус, ауд. 315, 315а, 316 - кафедра фінансів, банківської справи та страхування
тел. (04622) 3-05-61, внутр. 161, 162

Визначальні етапи розвитку кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Чернігівського національного технологічного університету.

Історія. Чернігівський державний технологічний університет започаткував свою діяльність 1 липня 1960 р. як Чернігівський загально-технологічний факультет Київського політехнічного інституту. При провідній кафедрі філіалу „Технологія машинобудування” була створена секція (1960р.), а потім і кафедра економіки (1977р.). Початку становлення кафедра завдячує плідній праці доцентів Сидоренко А.К., Мельника П.І., Леонт’єва А.І., Костюченко Л.І., асистента, а потім старшого викладача Коробко В.І. Наукові дослідження кафедра проводила за двома напрямками: соціально-економічні проблеми управління науково-технічним прогресом; проблеми вищої школи. Виконувались як госпрозрахункові, так і держбюджетні наукові теми.

Кардинальні зміни в діяльності кафедри почались в 1990 р., коли на базі кафедри почалась організація підготовки фахівців за спеціальністю «Організація виробництва» тому назва кафедри змінилась на нову: кафедра ринкової економіки і менеджменту.

З 1991 р. кафедра стала випускаючою. Саме на початку 90-х років на кафедру прийшло багато досвідчених фахівців і молодих викладачів: Сич Є.М, О. Я. Базілінська,  І. В. Горшунова, О.М. Парубець, Панченко О.І., В.І. Шевчук, О.І. Гонта, В.П. Ільчук, О.В. Шишкіна. Починаючи з 2000 р. на викладацьку роботу прийшли досвідчені банківські працівники Я.В. Жарій, Л.О. Попович, молоді науковці Ю.С Вдовенко,  Г.В. Кравчук, О.М. Кальченко. В середині 2000-х рр. до викладацької роботи долучились Лисенко І.В., Сидоренко І.В., Дубина М.В., Рогова О.В.

В 1994 р. на базі кафедри була організована кафедра економетрії та аудиту;  у 1996 році, при сприянні кафедри створена кафедра менеджменту; а через три роки на базі кафедри була організована  кафедра економічної теорії і підприємництва. У зв’язку з цим, а також з початком підготовки фахівців з фінансів (з 1997 року), кафедра отримала назву «кафедра фінансів», у березні 2015 р. кафедра отримала нову назву «Кафедра банківської справи та страхування»

В березні 2015 р. до складу кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування" у якості секції "Банківська справа" увійшла колишня кафедра Банківської справи Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Сучасність. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Валерій Петрович Ільчук – академік Академії економічних наук України, автор понад 200 наукових  і науково-методичних праць, член двох спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій

Сьогодні кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування” ЧНТУ здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів за напрямом 6.030508 – “Фінанси і кредит”, спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 – “Фінанси і кредит”, магістрів спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”.

Успішна робота протягом багатьох років свідчить про спроможність кафедри реалізувати навчальні програми, спрямовані на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик з підготовки бакалавра та спеціаліста, що  розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, а також відповідають вимогам Державних стандартів освіти.

Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування” має значний науковий та кадровий потенціал, який забезпечує  підготовку випускників на високому освітньому та фаховому рівні.


Фото 1 - Наші співробітники.

Значна кількість викладачів кафедри, крім базової освіти, має досвід практичної роботи в фінансово-кредитних установах, який активно використовують в процесі викладання дисциплін. Більше половини викладачів кафедри має стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років.

Професійна підготовка студентів включає ознайомлення з організацією фінансової роботи фінансових служб підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм і з діяльністю фінансово-кредитних установ, у тому числі з організацією фінансово-аналітичної роботи, фінансовим плануванням та прогнозуванням та ін.


Фото 2 – Лекційне заняття з фахової дисципліни

Проведення практичної підготовки студентів покладається на викладачів та провідних спеціалістів відділів та бухгалтерій, обізнаних з передовими прийомами і методами обліку, організації фінансів та управлінської діяльності.

Конференції, тренінги, наукові семінари, ділові ігри з циклів природничо-наукової, професійної  та практичної підготовки  є невід'ємною складовою підготовки студентів, сприяють глибокому вивченню економічних явищ та процесів; застосуванню отриманих знань та навиків на практиці.


Фото 3 – Фінал ділової гри з дисципліни «Гроші та кредит»

Якість підготовки фахівців у галузі фінансів підтверджується численними грамотами за призові місця, одержаними студентами на студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.

Викладачі кафедри приймають активну участь у міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях, проводять дослідження та публікують наукові статті у фахових журналах, публікуються монографії, в тому числі участують в підготовці  колективних монографій, а також постійно підвищують рівень кваліфікації.

Провідні фахівці кафедри: мають міжнародні сертифікати викладачів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); міжнародні сертифікати тренерів з економічних дисциплін NSE (національної ради з економічної освіти); проходили стажування у провідних банках Чехії, Іспанії, Німеччини, Ізраїлю; беруть участь у регіональних заходах щодо вирішення проблем економічного розвитку регіону та входять у структури фондів міжнародних та регіональних досліджень.

Викладачі кафедри нагороджені численними грамотами і подяками керівництва університету, газети “Все про бухгалтерський облік”, Чернігівської обласної державної адміністрації, в тому числі за перемогу в номінаціях “Краща інвестиція” тощо.

Кафедра має численні позитивні відгуки про високу якість підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси», які постійно надають банківські установи («Приватбанк», банк «Фінанси і кредит», «Укрсіббанк, страхове товариство «Гарантія») та фінансові відділи виробничих підприємств (інженерна будівельна компанія «Укрбуд», ВАТ «Ясен» та ін.).

Комплекс навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного університету забезпечує викладання 40 навчальних дисциплін, а саме: «Вступ до фаху», «Основи наукових досліджень у фінансах», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Страхування», «Інвестування», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Податкова система», «Стратегія підприємства», «Прогнозування фінансової діяльності», «Фінансове планування», «Управління фінансами державних підприємств», «Страхові послуги», «Фінансовий аналіз», «Банківські операції», «Бюджетна система», «Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання», «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Інвестиційне кредитування», «Страхування фінансових ризиків», «Аналіз банківської діяльності», «Банківський менеджмент», «Економічна кібернетика», «Фінансовий менеджмент», «Бюджетний менеджмент», «Соціальне страхування», «Податковий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Місцеві фінанси», «Міжнародний менеджмент», «Фінансовий менеджмент у банку», «Інвестиційний менеджмент»,  «Управління фінансовими ризиками», «Управління банківськими ризиками», «Менеджмент персоналу», «Інноваційна політика і фінансове забезпечення», «Біржова діяльність».

Основні навчально-методичні здобутки кафедри.

Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Серед основних навчально-методичних праць можна виділити:

 1. Аналіз фінансового стану промислових підприємств: Навч. посібник / кер. І наук. ред. проф. С.М. Шкарлет, Г.В. Кравчук. – 2-ге, допов. та перероб. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2009. – 292с.
 2. Базилінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Я. Базилінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328с.
 3. В.П. Ільчук. Фінанси і кредит. Вступ до фаху: підручник / В.П. Ільчук, І.В. Горшунова. – Чернігів: Черніг. Нац. Технол.ун-т, 2013. – 199 с.
 4. Інвестування: підручник (модульний варіант) / В.П. Ільчук, Г.В. Кравчук, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко: керівник кол. авт. і наук. ред. проф.. В.П. Ільчук. – Чернігів: Черніг. Нац. Технол.ун-т, 2014. – 355 с.
 5. Інвестування: підручник (модульний варіант) / В.П. Ільчук, Г.В. Кравчук, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко: керівник кол. авт.. і наук. ред. проф.. В.П. Ільчук. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2013. – 311 с.
 6. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 428с.
 7. Сич Є.М., Ільчук В.П., Кравчук Г.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2003. – 352с.
 8. Сич Є.М., Кравчук Г.В., Ільчук В.П. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 204с.
 9. Сич Є.М., Пилипенко О.В., Стасишен М.С. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібн. – Каравела, 2010. – 304с.
 10. Шкарлет С.М., Кравчук Г.В. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - Чернігів: ЦНТЕІ, 2005. – 277с.
 11. Шкарлет С.М., Жарій Я.В. Банківські операції. Навч. посібник. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 384с.

Наукові школи кафедри

Підготовка наукових кадрів.
При кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного університетустворена аспірантура, де ведеться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Кафедра постійно нарощує свій науково-методичний та кадровий потенціал, за останні роки видано 14 монографій, опубліковано понад 300 статей, захищено 6 кандидатських і 1 докторська дисертації.
Наукові школи кафедри
При кафедрі функціонує наукова школа під керівництвом доктора економічних наук, професора, завідувача кафедрою фінансів Ільчука Валерія Петровича в рамках якої проводяться дослідження інноваційно-інвестиційних процесів в базових галузях економіки.

Науково-дослідна робота кафедри

Провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках двох науково-дослідних тем , що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Основні проекти, що реалізуються:

 1. механізми реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки регіону;
 2. фінансове забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей регіону;
 3. стратегія сталого розвитку економіки регіону;
 4. фінансово-економічний розвиток містоутворюючих та монопрофільних суб’єктів ринку.

Передбачається розробка таких проектів фундаментальних досліджень:
1. Фінансові альтернативи стратегії розвитку регіону.
2. Теоретико-методологічні засади фінансової взаємодії транспортних систем прикордонних регіонів суміжних держав в умовах розвитку інтеграційних процесів.
3. Організаційно-економічне забезпечення публічно-приватного партнерства на національному та регіональному рівнях.

Науково-дослідні теми кафедри

На протязі останнього десятиліття професорсько-викладацьким складом кафедри проводиться і проводилась  науково-дослідна робота в рамках зареєстрованих тем.

 1. Підвищення ефективності функціонування та розвитку транспорту, зв’язку та інших галузей економіки регіону» (номер держ. реєстрації 0211U006728). Термін виконання 06.2004 – 06.2010 рр.)
 2. Розробка фінансово-економічних засад інноваційного розвитку базових галузей економіки регіону (номер держ. реєстрації 0110U007062). Термін виконання 11.2010 – 10.2015 рр.)
 3. Теоретико-прикладні аспекти фінансового забезпечення розвитку національного господарства (номер держ. реєстрації 0113U002741). Термін виконання 04.2013 – 03.2015 рр.)
 4. Управління розвитком системи фінансово-економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання (номер держ. реєстрації 0113U002742). Термін виконання 04.2013 – 03.2015 рр.)
 5. «Науково-практичні засади формування фінансово-економічної безпеки різних економічних систем» (ДР № 0115U001151, термін 03.2015 - 02.2018 рр.)
 6. «Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства» (ДР № 0115U001150, термін 03.2015 - 02.2018 рр.)
 7. «Фінансова стійкість економічних систем в кризових умовах господарювання» (ДР № 0115U001149, термін 03.2015 - 02.2018 рр.)

Прикладні наукові проекти кафедри

Проведено науково-прикладне дослідження для міської Ради на тему “Удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту загального користування в м. Чернігові”, в тому числі проведено аналіз сучасного стану транспортного обслуговування пасажирських перевезень та наявної транспортної мережі міста; комплексний аналіз використання міського пасажирського транспорту загального користування; розроблено  напрями удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту.
За результатами досліджень опубліковано монографію загальним обсягом  870 с. Результати роботи доповідались на засіданні міської Ради.

Основні наукові публікації кафедри

Основними науковими публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри є наступні:
Монографії:

 1. Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. – К.: Логос, 2002. – 256с.
 2. Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / За ред. д-ра екон. наук, проф. Сича Є.М. – К.: Логос, 2004. – 381с.
 3. Сич Є.М., Чигринець О.А., Шаповал П.Д., Шевчук В.І. Економіка транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва в регіоні: регулювання та розвиток: Монографія. – К.: КУЕТТ, 2005. – 228с.
 4. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспорту: методологія формування та розвитку: [монографія] / Сич Є.М., Ільчук В.П. – К.: Логос, 2006. – 264с.
 5. Вдовенко Ю.С. Приватно-державне партнерство в автодорожній сфері: Монографія. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. – 198с.
 6. Сич Є.М., Кислий В.М. Закони економіки транспорту: монографія. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 160с.
 7. Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації: [монографія] / Н.О. Алєшугіна, М.О. Барановський, О.В. Барановська, О.О. Зеленська та ін..; за ред.. М.О. Барановського, В.І.Куценко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім.. М. Гоголя, 2010. – 315 с.
 8. Принципи ефективної взаємодії залізниць з регіонами: монографія. Сич Є.М., О.В. Бойко, О.І. Панченко. – К.: Логос, 2010. – 262с.
 9. Розвиток монопрофільних структур ринку: транспортно-економічний аспект: монографія / Є.М. Сич,  О.В. Бойко, О.В. Шишкіна; за ред. проф. Є.М. Сича. – К.: Логос, 2011. – 220с.
 10. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: Монографія / Дубина М.В. , Гонта О.І., Пілевич Д.С. – Чернігів: 2013. – 184 с.
 11. Парубець О.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму: [монографія] / Є. М. Сич, О.М. Парубець, Д. О. Сугоняко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 224 с.
 12. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.
 13. Парубець О.М. Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: [монографія] / Є. М. Сич, О.М. Парубець. – К.: Логос, 2012. – 218 с.
 14. В.П. Ільчук, І.В. Концептуальні засади підготовки фахівців з фінансів в Україні: монографія / за ред. проф. Ільчука В.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 207 с.
 15. Вдовенко С.М.,Вдовенко Ю.В., Рогова О.В. Транскордонне співробітництво: Єврорегіон «Дніпро» / Полісський фонд міжнародних та регіональних досліджень, Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Десна-Поліграф, 2012. – 248 с.

Інші видання:

 1. Громадська експертиза реалізації державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції у Чернігівській області. / Максак Г.А., Вдовенко Ю.С., Романенко Є.Л.–  Чернігів, 2007. – 84с.
 2. Європейська інтеграція на регіональному рівні: Чернігівська область. Збірка матеріалів / Чернігів.обл.адм., ЧММГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»; Упорядники: Ю.С. Вдовенко, С.І. Федусь. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – 200с.

В цілому співробітниками кафедри фінансів опубліковано більш ніж 1 000 статей і тез доповідей у фахових виданнях України і зарубіжжя.

Співпраця з університетами, підприємствами, установами та організаціями України.

Кафедра фінансів, банківської справи і страхування активно співпрацює з:
- Запорізьким національним університетом (договір про співробітництво № 34-С від 06.09.2011 року). В рамках договору здійснюється обмін авторськими навчально-методичними посібниками, публікаціями в збірниках наукових праць, тезами конференцій.
- Державним економіко-технологічним університетом транспорту (м. Київ)  - участь у: спеціалізований вченої ради Д. 26.820.03 по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності; роботі ДЕК щодо захисту дипломних робіт за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит»; здійснюється рецензування авторефератів дисертацій та опонування дисертацій;
- Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук у сфері обміну наукової інформації, створення спільних електронних інформаційних ресурсів, рецензування наукових статей, монографій і т.ін.
- Національним авіаційним університетом  (м. Київ)  - участь у роботі ДЕК щодо захисту дипломних робіт за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит»; рецензування авторефератів дисертацій та опонування дисертацій, рецензування навчальних посібників.
- Національним гірничим університетом, L”association 1901 «Sepike»  - проведення спільних науково-практичних конференцій: «Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки (21-22 лютого 2014р.), «Економіка та управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах ризиків» (27-28 листопада 2014 року) та інші;
- Національним  університетом «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) – участь у роботі ДЕК щодо захисту дипломних робіт за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит»; участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях (зокрема, «Системний аналіз фінансових процесів в умовах макроекономічної нестабільності» (м. Київ, 24 січня 2014р.)
- Харківським університетом внутрішніх справ – участь у науково-практичних конференціях, публікаціях статей, надання відгуків на автореферати дисертацій;
- Чернігівською  міською радою – виконання науково-прикладного дослідження на тему “Удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту загального користування в м. Чернігові”.
В цілому, працівники споріднених кафедр реалізують єдиний підхід у формуванні змісту освіти в системі підготовки фахівців, оформленні науково-методичної документації. В системі підготовки фахівців вищої кваліфікації надаються відгуки на автореферати дисертацій, здійснюється опанування дисертацій.

Міжнародне співробітництво

В сфері міжнародного обміну досвідом, викладачі кафедри: проходили навчання та набувала практичні навички з банківської справи в банку «Лєумі» (Ізраїль), Французькому народному банку, та банках Чехії, Іспанії, Німеччини; знайомились умовами навчання і проживання в Європі, спілкуються з керівництвом   Університетів, викладачами і студентами Польської республіки (зокрема відвідували провідні вузи в таких містах  Польщі, як: Лодзь, Катовіце, Хожув, Ополе, Краків)

Протягом 2014 року представники кафедри залучені до співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва надається підтримка у проведенні реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, у т. ч. щодо бюджетної та фіскальної децентралізації.
Продовжується активна діяльність щодо залучення фахівців кафедри до засідань Робочої групи №2 "Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС" в рамках реалізації політики Східного Партнерства та реалізації міжнародних проектів за підтримки Представництва ЄС в Україні.
Також постійною є участь наукових кадрів у міжнародних конференціях, як наприклад, "Україна-Білорусь: перспективи відносин в нових політичних та економічних умовах", організованої у Чернігові за підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.

Участь у програмах академічної мобільності:

1. Участь к.е.н., доцента Вдовенко Ю.С.  у проекті "Підтримка реформи управління державними фінансами".  (Замовник - Німецьке федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)).
Загальна мета - Удосконалення системи управління державними фінансами задля сталого економічного розвитку.
Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ) фокусує свої зусилля на покращенні системи управління державними фінансами та забезпеченні прозорості державних фінансів. Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ) також сприяє вдосконаленню законодавчої бази, надаючи коментарі до відповідних законопроектів. Три основних напрямки підтримки: бюджетна реформа (1), податкова реформа (2), реформа системи зовнішнього фінансового контролю (3).
2. Участь к.е.н., доцента Вдовенко Ю.С.  у проекті Проект «Інновації, інформація, розвиток. Розширення співпраці та підвищення інвестиційної привабливості малих міст України. Етап ІІ».  частково фінансується з коштів Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога для розвитку 2014».
Метою проекту є підвищення інвестиційної привабливості малих міст України.  Партнери приділяють особливу увагу використанню польського досвіду та кращих практик у сфері розвитку інвестиційного потенціалу регіонів, залучення іноземних інвесторів та створенню умов, які б сприяли розвитку підприємництва.
3. Участь к.е.н. Рогової О.В. у проекті  «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку» Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) за підтримки Європейського Союзу.
Мета проекту: підвищення ефективності державної політики у сфері регіонального розвитку шляхом залучення мережі аналітичних організацій громадянського суспільства для розробки, аналізу та моніторингу стратегій регіонального розвитку в Україні та впровадження рекомендацій по вдосконаленню стратегій регіонального розвитку на строк до 2020 року.
4. Участь к.е.н. Сидоренко І. В. у міжнародному проекті «Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів», що реалізовувався  Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні у співпраці із Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень та Асоціацією регіональних аналітичних центрів у період з квітня по грудень 2014 року.
Мета дослідження полягала у проведенні оцінки рівня розвитку інфраструктури відповідних регіонів, визначення слабких місць та розробці практичних рекомендацій щодо фінансування її розвитку.
Об’єктом виступали процеси розвитку інфраструктури відповідних регіонів України. Дослідження було здійснено регіональними аналітичними центрами із 25-ти цільових областей України.
Результати дослідження були опубліковані:  
(http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/InfrASTRUKTURA.pdf)

ОГОЛОШЕННЯ