ua en

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Завідувач кафедри: Кирилюк Юрій Володимирович – к.е.н., доцент
Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб.214 (корп.11)
Телефон: (0462) 5-32-78, внутр. 4-07

Кафедра економічної теорії створена 01.03.1995 року.

Очолив кафедру к.е.н., доцент Юрій Володимирович Кирилюк, який обіймав посаду завідувача кафедрою до 01.10.2010 року. З 01.10.2012 р. до 30.08.2014 р. посаду завідувача кафедри обіймала д.е.н., професор Валентина Борисівна Тропіна. З 01.09.2014 р. кафедру очолив к.е.н., доцент Юрій Володимирович Кирилюк.

Кафедра економічної теорії забезпечує фундаментальну підготовку бакалаврів по економіці і підприємництву, що є основою для формування сучасного типу економічного мислення, створює передумови для вільного вибору професійного напряму. Для підготовки фахівців з необхідним рівнем знань викладачами кафедри проводяться такі види навчальної роботи як: читання лекцій; проведення практичних занять; проведення семінарських занять; проведення індивідуальної роботи зі студентами; проведення консультацій з навчальної дисципліни протягом семестру; проведення екзаменаційних консультацій; перевірка і приймання контрольних (у тому числі модульних) робіт, передбачених навчальним планом; керівництво і проведення захисту курсових робіт; проведення заліків; проведення семестрових екзаменів; проведення державних екзаменів з «економічної теорії»; проведення вступних екзаменів до аспірантури; керівництво аспірантами; керівництво здобувачами.

Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно удосконалюється якість викладання: підвищення рівня лекцій як головної форми навчання, активізація практичних, семінарських занять як ефективних форм закріплення знань, надання необхідних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей студентів, у тому числі шляхом впровадження ділових ігор.

На кафедрі постійно приділяється увага комплексному методичному забезпеченню навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників, розробка учбово-методичних матеріалів по проведенню усіх видів навчальних занять і інших посібників, що передбачають використання найбільше доцільних форм і методів викладання, раціональне сполучення методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки і лабораторного устаткування.

Кафедрою проводяться наукові дослідження по найважливішим теоретичним, соціально-економічним і науково-технічним проблемам. Якісний добір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, роботи здобувачів; вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю є невід’ємною частиною роботи кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри розглядає те рецензує дисертації аспірантів та здобувачів за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2012 році на базі кафедри економічної теорії створено місцевий осередок всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація політичної економії», одним із завдань якої є, крім іншого, розвиток мережі міжнародного і регіонального партнерства між науковими установами України та інших країн.

У вересні 2012 року укладена угода про співробітництво кафедри економічної теорії ЧДІЕУ з кафедрою менеджменту і економіки Гомельської філії Міжнародного університету «МИТСО» (м. Гомель, Республіка Білорусь). Договір №14/СП – 12 від 10.09.2012 р.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Штатні викладачі

Завідувач кафедри
Кирилюк Юрій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, «Відмінник освіти України»
Тема кандидатської дисертації: «Госпрозрахункове стимулювання науково-технічного прогресу» за спеціальністю 08.00.01 –  – політична економія (1991 р.).
Міжнародне співробітництво: Робота в проекті ЄС Tempus «Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей»
Наукові інтереси: Державне регулювання економіки
Публікації:  загальна кількість праць – понад 50, у т.ч. розділи у 2 монографіях, підручників з грифом МОНУ – 2; навчальний посібник – 1; опорних конспектів лекцій – 5.
Викладає курси: «Політична економія», «Державне регулювання економіки»

Савченко Володимир Федорович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, Академік Української Академії наук, Академік Академії економічних наук України.
Тема докторської дисертації: «Науково-методичні засади програмного забезпечення на регіональному рівні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2008 р.)
Наукова школа: Макросистемна еволюція національної економіки: сучасні проблеми та шляхи їх подолання
Наукові інтереси: кластеризація, інвестування, інноваційний розвиток, венчурне інвестування, промисловість, агропромисловий комплекс, підприємництво, соціально-економічний розвиток регіонів, структурна перебудова та економічне зростання.
Публікації: загальна кількість праць – понад 400, у т.ч. 12 індивідуальних та колективних монографій, 4 навчальних посібники з грифом МОН, більш ніж 350 статей у фахових та інших наукових виданнях; участь у наукових конференціях – більше 150.
Викладає курси: «Національна економіка», «Регіональна економіка»

Полковниченко Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: «Социалистическая интенсификация производства как процесс реализации системы экономических законов» за спеціальністю 08.00.01 – політична економія (1987 р.)
Наукові інтереси: інноваційний розвиток економіки України, зовнішньоекономічні відносини України
Керівник наукового студентського гуртка «Економіка України в умовах глобалізації»
Публікації:  загальна кількість праць – понад 60, у т.ч. розділ у  монографії, опорний конспект лекцій.
Викладає курси: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Економічна теорія»

Мекшун Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: «Особливості земської статистики в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (історико-економічний аспект) за спеціальністю 08.01.04 –  економічна історія та історія економічної думки (2004 р.).
Наукові інтереси: Історія економіки та економічної думки, економічна теорія
Керівник наукового студентського гуртка: «Актуальні проблеми  історії економіки і економічної думки та економічної теорії».
Публікації:  загальна кількість праць – понад 60, у т.ч. розділи у 2 монографіях, опорних конспектів лекцій – 3.
Викладає курси: «Історія економіки та економічної думки», «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Основи наукових досліджень»

Велігорський Анатолій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: «Вопросы планомерного совершенствования социалистических производственных отношений (методологический аспект)» за спеціальністю 08.00.01 – политическая экономия (1984 р.).
        Наукові інтереси: процесс формування відкритої постсоціалістичної економіки в Східній Європі;  проблеми інтеграції України в світове господарство;    методологічні проблеми політичної економії.
       Публікації:  загальна кількість праць – понад 100,  автор і співавтор 4 монографій та підручника з грифом МОНУ; опорний конспект лекцій.
      Викладає курси: «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини»

Холявко Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії
Тема кандидатської дисертації: «Управління науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної інноваційної політики» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2011 р.).
Наукові інтереси: економіка та управління національним господарством, інноваційний розвиток національної економіки, розвиток системи освіти.
Публікації: загальна кількість праць – понад 50, у т.ч. розділи у 4 монографіях, навчальний посібник – 1, опорних конспектів лекцій – 3.
Викладає курси: «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Прогнозування соціально-економічних процесів»

Шестаковська Тетяна Леонідівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії
Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-економічні основи розвитку національної системи загальної середньої освіти» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2014 р.)
Наукові інтереси: інноваційний розвиток соціальної сфери, економіка освіти, управління національним господарством.
Публікації:  загальна кількість праць – понад 40, у т.ч. розділи у 2 монографіях, статті у фахових виданнях та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
Викладає курси: «Економічна теорія», «Макроекономіка»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідні теми:

  1. Активізація розвитку системи освіти як фактору інноваційного розвитку національної економіки (Державний реєстраційний номер №  0114U003139)
  2. Євроінтеграційні пріоритети соціально-економічного розвитку України (Державний реєстраційний номер №  0116U003639)

Наукові студентські гуртки, які працюють на кафедрі:


Керівник: д.е.н., проф. Савченко Володимир Федорович
Назва гуртка: «Національна та регіональна економіка України: проблеми і їх подолання»


Керівник: к.е.н.,доц. Полковниченко Світлана Олександрівна
Назва гуртка: «Економіка України в умовах глобалізації»


Керівник: к.е.н., доц.Мекшун Людмила Миколаївна
Назва гуртка: «Дослідження актуальних проблем політичної економії і історії економіки та економічної думки»


Участь у проведенні міжкафедральних семінарів з питань захисту дисертаційних робіт спеціальностей: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»


Навчальні та наукові досягнення студентів

2014 р.

  1. Грамота за зайняте 5-е місце у другому етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економічна теорія» – Седнівець М.М.  (керівник к.е.н., доцент Полковниченко С.О.).
  2. Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» у номінації: «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» – Лелюк Д.О. (керівник к.е.н., доцент Полковниченко С.О.).
  3. Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» у номінації: «За формулювання цілісної концепції досліджуваної проблеми» – Богдан Д.М. (керівник к.е.н., доцент Полковниченко С.О.).
  4. Почесна грамота за III місце другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка» – Редька Є.О. (керівник д.е.н., професор Савченко В.Ф.).

2015 р.

  1. Диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році (секція «Економіка сільського господарства та АПК») - Росохач О.В. (керівник к.е.н., доцент Полковниченко С.О.).
  2. Диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році (секція «Світове господарство і міжнародні економічні відносини») Бригунець О.А., Севрюк О.С. .  (керівник к.е.н., доцент Полковниченко С.О.).

2016 р.

  1. Диплом І ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації з науки «Регіональна економіка» 2015/2016 навчальному році – Гладун Т.В. (керівник д.е.н., професор Савченко В.Ф.)

Заходи кафедри

Економічний брейн-ринг до 400-ліття терміну «політична економія» Антуана Монкретьєна
Економічний флешмоб
Міжнародна науково-практична конференція «Юність науки»
Зустрічаємо Масляну
Симуляційна гра
Міжнародний воркщоп «Соціальна відповідальність для сталого розвитку»

Іноземне співробітництво

Кафедра бере активну участь в реалізації проекту ЄС Tempus «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA).

Зустріч з професором Ріхардом Фортмюллером
Координаційна нарада в Університеті Констанц (Німеччина) в рамках проекту ЄС Tempus «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA)
Учасники Координаційної наради в Університеті Констанц (Німеччина)
ОГОЛОШЕННЯ