ua en

1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Загальний опис

Історія Чернігівського національного технологічного університету (ЧНТУ) починається з 1960 року. Відповідно розпорядження Ради Міністрів Української РСР № 651 від 11 травня у місті Чернігові був організований загальнотехнічний факультет, підпорядкований Київському політехнічному інституту.

Наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 99 від 23 лютого 1965 р. на базі загальнотехнічного факультету створено Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту. У 1991 р. він стає самостійним вищим навчальним закладом як Чернігівський технологічний інститут, а в 1999 році його перейменовано в Чернігівський державний технологічний університет.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 707 до Чернігівського державного технологічного університетушляхом реорганізації було приєднаноЧернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.08.2011 року № 971 до Чернігівського державного технологічного університету приєднано Чернігівський комерційний технікум як структурний підрозділ – Коледж економіки і технологій.

Згідно з указом Президента України від 04.10.2013 року № 544/2013 Чернігівському державному технологічному університету присвоєно статус «національний» та змінено назву на Чернігівський національний технологічний університет.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 року № 1639 до Чернігівського національного технологічного університету приєднано Чернігівський технікум транспорту та комп‘ютерних технологій як структурний підрозділ – Коледж транспорту та комп‘ютерних технологій.

На підставі наказів Міністерства освіти і науки України від 05.02.2014 р. № 103, від 23.04.2014 р. № 510 до Чернігівського національного технологічного університетушляхом реорганізації було приєднаноЧернігівський державний інститут економіки і управління.

На сьогодні Чернігівський національний технологічний університет – єдиний в області багатопрофільний навчально-науковий центр з системою безперервної освіти, що включає: систему довузівської підготовки, 2 коледжі, 4 навчально-наукові інститути, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру та докторантуру. До структури університету входять: наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, розвинена мережа адміністративно-господарських підрозділів. Матеріально-технічну базу університету складають 16 навчальних корпусів (загальна площа навчально-лабораторних приміщень складає 46424 кв. м.), 6 гуртожитків, навчально-виробничі дільниці, спортивно-оздоровчі, культурно-просвітницькі та розважальні комплекси.

Університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за 30-ма спеціальностями освітніх ступенів бакалавр та магістр, а також за 10-ма спеціальностями наукових ступенів доктор філософії та доктор наук.

Загальний контингент студентів складає майже 10 тисяч осіб. Здійснюється військова підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, ведеться перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців.

В ЧНТУ працює 5 спеціалізованих вчених рад на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з 8 спеціальностей: технічних, економічних галузей наук та державного управління.

Освітній процес у Чернігівському національному технологічному університеті забезпечує 425 штатних науково-педагогічних працівників, з яких:

 • докторів наук – 45 осіб (з них 37 осіб професори)
 • кандидати наук – 261 ос. (з них 191 особа доценти)
 • без наукового ступеня – 119 ос.

Система управління якістю освітньої діяльності університету сертифікована за ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008). Університет входить до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum Observatory).

ЧНТУ широко використовує в освітньому процесі інноваційні технології (сучасне електронне інформаційне навчального середовища, електронні каталоги візуалізаційних матеріалів і т.п.). Створено локальну інформаційно-комунікаційну мережу, розроблено та постійно оновлюється сайт університету та більше  ніж 30 web-сайтів кафедр і підрозділів університету, функціонує центр дистанційного навчання,  електронний каталог бібліотеки та електронний репозитарій наукових праць викладачів та студентів університету.

Протягом багаторічної плідної наукової діяльності в університеті сформувалось більше 10 наукових шкіл, які очолюють відомі вчені. Щороку науково-педагогічними працівниками, аспірантами та студентами публікується до 5-ти підручників, понад 30 навчальних посібників, близько 30 монографій, майже 500 наукових статей. Оригінальність та новизна наукових розробок науковців захищена патентами. Щорічно подається близько 20-ти заявок на видачу охоронних документів.

Основні результати наукової роботи викладачі та університету мають можливість публікувати у 5-ти фахових виданнях ЧНТУ, які включено до міжнародних наукометричних баз даних, в тому числі й до Web of Science та Index Copernicus.

ЧНТУ є активним представником світової освітньо-наукової спільноти. На сьогодні, університет має більше 50 зарубіжних організацій-партнерів з 18 країн світу. Активно ведеться співпраця в рамках програм: «Темпус»; «Еразмус+», «Програма балтійських університетів» (Students` Conference, Teachers` Conference, Students` Sail, Teachers` Sail, PhD Students` Training); «Україна – Норвегія» («Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні»»; «Школа соціального підприємництва»); Британської Ради («Англійська мова для університетів», «Активні громадяни»; Обмінів Франція–Україна (FEFU) («Французька мова для індустрії туризму») та інш..

В ЧНТУ створені Інформаційний Центр ЄС ЧНТУ, Центр міжнародної атестації та академічної мобільності «Британська кафедра», Центр Українсько-Польської освіти. Викладачі ЧНТУ щороку проходять стажування в університетах Європи, США, Японії та Китаю за двосторонніми договорами та міжнародними програмами (програма імені Фулбрайта, стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда, DAAD, проект BILAT-UKR*AINA, програма Східного партнерства, Еразмус + та інш.)

Університет в міжнародних рейтингах:

 • за результатами моніторингу наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ України, що представлені в системі Google Scholar, відповідно до останніх наведених даних, ЧНТУ посідає 17 місце в рейтингу установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 5;
 • за даними наукометричної бази даних Scopus станом на квітень 2016 року ЧНТУ за кількістю публікацій та цитувань у Scopus посідає 49 місце, порівняно з березнем 2015 року, він залишився на тій самій позиції;
 • за академічним рейтингом університетів проекту «Топ-200 Україна» ЧНТУ посідає 121 місце в порівнянні з 179 у 2007 році;
 • за рейтингом WEBOMETRICS, результати якого визначаються на основі показників, що свідчать про масштабність та авторитетність представлення вишів у науково-освітньому просторі, показників цитованості наукових праць, якості науково-методичних матеріалів, популярності усіх складових діяльності університету в Інтернет-просторі, ЧНТУ посідає 40 місце (станом на липень 2016 року).
 • в Консолідованому рейтингу вузів України 2016, серед вихідних даних якого використовуються міжнародні рейтинги вузів України:  «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», ЧНТУ посідає 64-65 місце в загальному рейтингу.

Назва і адреса
Чернігівський національний технологічний університет 
вул. Шевченка, 95,   м. Чернігів, Україна    14027
Тел.: (+380 04622) 3-16-51; Факс (+380 04622) 3-42-44 
E-mail: cstu@stu.cn.ua
Web-сайт ЧНТУ: http://www.stu.cn.ua/

Академічний календар

Навчальний рік  починається  1-го вересня, закінчується - 30 червня. Зимові канікули тривають три тижні з 2 січня по 8 січня та з 1 лютого по 15 лютого. Літні канікули розпочинаються 1 липня.
Запис на вибіркові навчальні дисципліни проходить до 1 березня: http://stu.cn.ua/media/files/pdf/p-vibdis.pdf.


Графік-календар навчального процесу на поточний навчальний рік: http://stu.cn.ua/staticpages/grafik/

Адміністрація
http://stu.cn.ua/staticpages/contact/

Загальні вимоги до зарахування
http://stu.cn.ua/staticpages/priemkomis/

Навчання іноземних студентів
Для навчання іноземних студентів з 2017-2018 н.р. в ЧНТУ запроваджуються англомовні освітні програми за спеціальностями

 • 051 Економіка,
 • 073 Менеджмент,
 • 123 Комп’ютерна інженерія,
 • 131 Прикладна механіка.

Детальна інформації щодо вступу до ЧНТУ іноземних студентів: http://international.stu.cn.ua/article/showarticle/20

Присвоєння кредитів ЄКТС

Навчальний процес в ЧНТУ побудований на принципах Європейської кредитної трансферної системи.
Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в ЧНТУ оцінюється в – кредитах ЕКТС. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторної роботи та (або) самостійної роботи студента.
60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року.
Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки бакалаврів відповідного напряму. Кількість кредитів навчального плану підготовки бакалаврів дорівнює 240 кредитам.
Для отримання  другого (магістерського)  рівня вищої освіти студенту необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки магістрів відповідної спеціальності. Кількість кредитів навчального плану підготовки магістрів дорівнює 90 кредитів для освітньо-професійної програми та  120 кредитів – для освітньо-наукової програми.

 

Основні документи для забезпечення навчального процесу


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЧНТУ: http://stu.cn.ua/media/files/pdf/p-osvpoc.pdf
ПОРЯДОК ЗАПИСУ СТУДЕНТІВ НА ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ЧНТУ: http://stu.cn.ua/media/files/pdf/p-vibdis.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ: http://stu.cn.ua/media/files/pdf/p-evaluat.pdf

ОГОЛОШЕННЯ