ua en

Адреса факультету: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1; вул. Т.Г.Шевченка, 95.

Телефони: (0462) 665197 ; (0462) 665150.

E-mail:decanatoef@ukr.net; econdecanat@ukr.net


Декан факультету: Юрченко Марина Євгенівна, к.ф.-м.н., доцент.
Тел. (04622) 5-35-35, кім. 324 (корпус 11).


Заступники декана:


Шаховніна Наталія Володимирівна,
к.пед.н., доцент
Тел. (0462) 665197, кім. 325 (корпус 11)Перетятько Юлія Митрофанівна,
к.е.н., доцент
Тел. (0462) 665150, кім. 402 (корпус 1).


Методисти деканату:
вул.Стрілецька, 1
Мурзіна Аліна Сергіївна
Тел. (04622) 665197 (внутр.297), кім. 325 (корпус 11)
вул. Шевченка, 95
Олійник Світлана Ігорівна,
Тел. (0462) 665150 (внутр. 250), кім. 402 (корпус 1)

Структура факультету

До складу факультету входить три кафедри:
 • Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,
  завідувач – Маргасова Вікторія Генадіївна, д.е.н., професор.
 • Кафедра інформаційних систем в економіці,
  завідувач – Акименко Андрій Миколайович, к.ф.-м.н., професор.
 • Кафедра теоретичної та прикладної економіки,
  завідувач – Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., професор.

Загальна інформація

Успішному економісту потрібні – витримка дипломата, здоров’я довгожителя, терпіння педагога, динамізм спортсмена, пристрасність пропагандиста та талант полководця. Саме такі якості намагається розвивати в своїх студентах обліково-економічний факультет. На сьогоднішній день на факультеті навчається близько 500 студентів денної та заочної форм навчання.

Спеціальності та освітні програми підготовки фахівців

Факультет здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Спеціальності:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування

Освітні програми:

 • «Облік і оподаткування»  
 • «Економічна аналітика»
 • «Економіка підприємства»
 • «Фіскальне адміністрування та митна справа»
 • «Економіка довкілля та природних ресурсів»

Студенти освітньої програми «Облік і оподаткування» готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, економічного аналізу, можуть займатися аудиторською діяльністю, працювати на підприємствах різної форми власності, на посадах старших економістів з обліку та контролю і аналізу господарської діяльності, головних бухгалтерів, аудиторів, податкових інспекторів, фінансистів фінансових установ, економістів з ціноутворення, займатися науковою діяльністю.

Випускники даної спеціалізації можуть займати наступні посади: бухгалтер, головний бухгалтер, аудитор, керівник групи обліку, економіст, ревізор, фахівець з управлінського обліку і контролінгу і т.ін.

            «Економічна аналітика» – це галузь, що стрімко розвивається. Сутність економічної аналітики полягає в проведенні аналізу - збір, відокремлення інформації про економічний об'єкт, процес або явище для подальшого вивчення особливостей. Прийняття рішень з розвитку або деградації економічного об'єкта. Серед видів економічної аналітики найбільш поширені: веб-аналітика, бізнес-аналітика, HR-аналітика, фінансова аналітика.

Випускник програми "Економічна аналітика" може обіймати посади керівників функціональних підрозділів в системі організованого управління (економічні служби, маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність та ін.). Виконувати функції економістів-аналітиків, науковців і викладачів у науково-дослідних і навчальних центрах, а також співробітників органів влади.

Випускники орієнтовані на роботу в економічних підрозділах фірм і організацій (планово-економічні, фінансові, маркетингові служби, бухгалтерія та ін.), в підрозділах організаційної системи управління, в науково-дослідних і навчальних центрах.

Основна мета одержання вищої освіти за програмою «Економіка підприємства» – формування у студентів цілісної системи знань про базові принципи і особливості діяльності первинної, самостійної та економічно виокремленої ланки національної економіки – підприємства. Під час навчання студенти отримують теоретичну і практичну підготовку з основних блоків економіки підприємства, базові навички проведення економічних розрахунків і обґрунтування управлінських рішень на цій основі. Підготовка фахівців з економіки підприємства здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – лекцій, семінарів, тренінгів, онлайн-курсів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, у тому числі за участю фахівців провідних підприємств міста і області.

Випускники можуть працювати: на підприємствах, в установах та організаціях на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, а також у науково-дослідних установах.

Програма підготовки студентів зі спеціалізації «Фіскальне адміністрування та митна справа» орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних фінансових менеджерів, бухгалтерів, підприємців, фінансових інспекторів, митників, податкових консультантів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з європейськими стандартами оподаткування та митного оформлення.

Здобувачі вищої освіти можуть працювати у фінансово-податкових відділах підприємств будь-якої організаційно-правої форми усіх видів економічної діяльності і форм власності, в органах державної влади та управління, зокрема органах Державної фіскальної служби України, у тому числі її митницях, аудиторських фірмах і службах, в науково-дослідних організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники можуть працювати на таких посадах: агент митного оформлення, начальник митниці (начальник служби, начальник митного поста), заступник начальника митниці (начальника служби, начальника митного поста), інспектор митний, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор, агент податковий, головний державний податковий інспектор, інспектор фіскальної служби, головний державний податковий ревізор-інспектор, економіст з податків і зборів, науковий співробітник (інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник (економіка, аудит), керівник фінансового чи економічного підрозділу.

Здобути вищу економічну освіту в магістратурі за програмою «Економіка довкілля та природних ресурсів» зможуть всі бажаючі з базовою (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») та повною (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр») вищою освітою економічного, екологічного, природничого та технічного спрямування.

Узагальнений об’єкт діяльності майбутніх магістрів: керівництво природоохоронною діяльністю підприємства, установи, державне управління природоохоронною діяльністю. Магістр-економіст також підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої роботи у ролі експерта-аудитора, консультанта з питань екологічної економіки виробничої та невиробничої сфери. У процесі підготовки магістранти вивчають дисципліни, які безпосередньо пов’язані з подальшою практичною роботою: промислова екологія та раціональне використання природних ресурсів, управління та поводження з відходами, еколого-економічні проблеми природокористування у промисловому комплексі та інші.

Студенти обліково-економічного факультету денної форми навчання можуть отримати офіцерське звання на військовій кафедрі.

Організація навчального процесу

Факультет володіє сучасною науково-методичною базою підготовки дисциплін з усіх спеціальностей. Бібліотека забезпечена достатньою кількістю підручників та періодичними виданнями. Навчальний процес на факультеті забезпечує професорсько-викладацький склад,  більшість якого має вчений ступінь та вчене звання. Використовується семестрова форма організації навчання (початок семестрів – вересень, лютий), впроваджена модульно-кредитна система оцінки знань.

Студенти факультету активно займаються науковою роботою, в чому їм допомагають викладачі всіх кафедр факультету.

Тематика наукових досліджень:

 • розробка інформаційних систем і технологій;
 • дослідження з використанням геоінформаційних технологій та розробка геоінформаційних систем;
 • дослідження і розробка системи автоматизованих робочих місць інституту;
 • розвиток інформаційних підсистем “Кадри”, “Автоматизована бібліотека”, та інші;
 • розробка та впровадження Інтернет порталу інституту;
 • розробка та впровадження електронного видання Чернігівський науковий часопис;
 • розробка та впровадження веб-сайту фахового видання «Науковий вісник»;
 • удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств, установ і організацій;
 • удосконалення організації внутрішнього і зовнішнього аудиту на підприємствах;
 • розробка та впровадження форм управлінської звітності на підприємствах різних форм власності;
 • дослідження організаційно-управлінського механізму реформування сфери охорони здоров’я;
 • розробка соціально-економічних заходів партнерства держави та суб’єктів малого підприємництва;
 • організація системи управлінського обліку в бюджетних установах.

Студентське дозвілля

Обліково-економічний факультет має досить вагому систему студентського самоврядування, мережу клубів за інтересами, танцювальні та вокальний гуртки, спортивні секції.


Всі студенти, починаючи з першого курсу, мають можливість змістовно проводити своє дозвілля, беруть участь у «Тижнях факультету», конкурсах «Міс інституту» та «Містер інституту», конкурсі на кращу групу інституту, конкурсах стіннівок факультету, іграх КВК, кубку з міні-футболу, кубку з шашок, змаганнях в комп’ютерних іграх, днях відкритих дверей, випускних вечорах, міжвузівських спортивних змаганнях та міських конкурсах.

Головною дійовою особою обліково-економічного факультету є студент. І зусилля всіх викладачів факультету спрямовані на всебічний розвиток і успішне навчання кожного студента, озброєння його тими якостями і вміннями, які допоможуть знайти своє місце в професійному житті.

ОЕФ – почни майбутнє сьогодні!

ОГОЛОШЕННЯ