ua en
Адреса факультету: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1; вул. Т.Г.Шевченка, 95.
Телефон: (04622) 5-35-35; (0462) 94-01-34 (внутр. 114)
E - mail :decanatoef@ukr.net ; econdecanat@ukr.net
Декан факультету -  Юрченко Марина Євгенівна, к.ф.-м.н., доцент.
Тел. (04622) 5-35-35, кім. 324 (корпус 11)..
Заступник декана - Шаховніна Наталія Володимирівна, к.п.н., доцент.
Тел. (04622) 5-35-35, кім. 325 (корпус 11)..

Методисти деканату:
вул.Стрілецька, 1
Мурзіна Аліна Сергіївна
Тел. (04622) 5-35-35, кім. 325 (корпус 11)
вул. Шевченка, 95
Титова Яна Юріївна,
Тел. (0462) 94-01-34 (внутр. 114), кім. 403 (корпус 1)

Структура факультету
До складу факультету входить три кафедри:
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,
завідувач – Маргасова Вікторія Генадіївна, д.е.н., професор.
Кафедра інформаційних систем в економіці,
завідувач – Акименко Андрій Миколайович, к.ф.-м.н., професор.
Кафедра теоретичної та прикладної економіки,
завідувач – Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н., професор.

Загальна інформація

Успішному економісту потрібні – витримка дипломата, здоров’я довгожителя, терпіння педагога, динамізм спортсмена, пристрасність пропагандиста та талант полководця. Саме такі якості намагається розвивати в своїх студентах обліково-економічний факультет. На сьогоднішній день на трьох спеціальностях факультету навчається близько 500 студентів денної та заочної форм навчання.

Спеціальності та напрями підготовки фахівців

Факультет здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання за  освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.

Галузь знань  «Економіка і підприємництво»
Спеціальності:

 • «Бухгалтерський облік»  
 • «Економічна кібернетика»
 • «Економіка підприємства»
 • «Економіка довкілля та природних ресурсів»

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, економічного аналізу, можуть займатися аудиторською діяльністю, працювати на підприємствах різної форми власності, на посадах старших економістів з обліку та контролю і аналізу господарської діяльності, головних бухгалтерів, аудиторів, податкових інспекторів, фінансистів фінансових установ, економістів з ціноутворення, займатися науковою діяльністю.
Випускники даної спеціалізації можуть займати наступні посади: бухгалтер, головний бухгалтер, аудитор, керівник групи обліку, економіст, ревізор, фахівець з управлінського обліку і контролінгу і т.ін.

«Економічна кібернетика» – спеціальність та науковий напрям, який охоплює використання ідей і методів кібернетики – науки управління економічними системами. У рамках цього напряму економіка в цілому і на рівні різних областей, підприємств, підрозділів розглядається як система, де народжуються і розвиваються процеси регулювання і управління, які реалізуються у формі руху і перетворення інформації. Необхідність підготовки професіоналів за фахом зумовлена потребою забезпечити комплексом знань з обчислювальної техніки, інформатики, економіко-математичних методів. Випускники спеціальності можуть посідати посади в різних функціональних підрозділах: планово-економічних, фінансових службах, комп’ютерних відділах.

Можливі посади для фахівців спеціальності: математик-економіст, економіст-аналітик, програміст-аналітик, Web-програміст, адміністратор мереж, консультант з інформаційних технологій, розробник інформаційної системи, фахівець з супроводу програмного забезпечення, менеджер з інформаційних технологій і т.п.

Основна мета одержання вищої освіти за спеціальністю «Економіка підприємства» – формування у студентів цілісної системи знань про базові принципи і особливості діяльності первинної, самостійної та економічно виокремленої ланки національної економіки – підприємства. Під час навчання студенти отримують теоретичну і практичну підготовку з основних блоків економіки підприємства, базові навички проведення економічних розрахунків і обґрунтування управлінських рішень на цій основі. Підготовка фахівців з економіки підприємства здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – лекцій, семінарів, тренінгів, онлайн-курсів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, у тому числі за участю фахівців провідних підприємств міста і області.

Випускники можуть працювати: на підприємствах, в установах та організаціях на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, а також у науково-дослідних установах.

Здобути вищу економічну освіту в магістратурі за спеціальністю «Економіка довкілля та природних ресурсів» зможуть всі бажаючі з базовою (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») та повною (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр») вищою освітою економічного, екологічного, природничого та технічного спрямування.

Узагальнений об’єкт діяльності майбутніх магістрів: керівництво природоохоронною діяльністю підприємства, установи, державне управління природоохоронною діяльністю. Магістр-економіст також підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої роботи у ролі експерта-аудитора, консультанта з питань екологічної економіки виробничої та невиробничої сфери. У процесі підготовки магістранти вивчають дисципліни, які безпосередньо пов’язані з подальшою практичною роботою: промислова екологія та раціональне використання природних ресурсів, управління та поводження з відходами, еколого-економічні проблеми природокористування у промисловому комплексі та інші.

Студенти обліково-економічного факультету денної форми навчання можуть отримати офіцерське звання на військовій кафедрі.

Організація навчального процесу

Факультет володіє сучасною науково-методичною базою підготовки дисциплін з усіх спеціальностей. Бібліотека забезпечена достатньою кількістю підручників та періодичними виданнями. Навчальний процес на факультеті забезпечує професорсько-викладацький склад,  більшість якого має вчений ступінь та вчене звання. Використовується семестрова форма організації навчання (початок семестрів – вересень, лютий), впроваджена модульно-кредитна система оцінки знань.

Студенти факультету активно займаються науковою роботою, в чому їм допомагають викладачі всіх кафедр факультету.

Тематика наукових досліджень:

 • розробка інформаційних систем і технологій;
 • дослідження з використанням геоінформаційних технологій та розробка геоінформаційних систем;
 • дослідження і розробка системи автоматизованих робочих місць інституту;
 • розвиток інформаційних підсистем “Кадри”, “Автоматизована бібліотека”, та інші;
 • розробка та впровадження Інтернет порталу інституту;
 • розробка та впровадження електронного видання Чернігівський науковий часопис;
 • розробка та впровадження веб-сайту фахового видання «Науковий вісник»;
 • удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств, установ і організацій;
 • удосконалення організації внутрішнього і зовнішнього аудиту на підприємствах;
 • розробка та впровадження форм управлінської звітності на підприємствах різних форм власності;
 • дослідження організаційно-управлінського механізму реформування сфери охорони здоров’я;
 • розробка соціально-економічних заходів партнерства держави та суб’єктів малого підприємництва;
 • організація системи управлінського обліку в бюджетних установах.

Студентське дозвілля

Обліково-економічний факультет має досить вагому систему студентського самоврядування, мережу клубів за інтересами, танцювальні та вокальний гуртки, спортивні секції.


Всі студенти, починаючи з першого курсу, мають можливість змістовно проводити своє дозвілля, беруть участь у «Тижнях факультету», конкурсах «Міс інституту» та «Містер інституту», конкурсі на кращу групу інституту, конкурсах стіннівок факультету, іграх КВК, кубку з міні-футболу, кубку з шашок, змаганнях в комп’ютерних іграх, днях відкритих дверей, випускних вечорах, міжвузівських спортивних змаганнях та міських конкурсах.

Головною дійовою особою обліково-економічного факультету є студент. І зусилля всіх викладачів факультету спрямовані на всебічний розвиток і успішне навчання кожного студента, озброєння його тими якостями і вміннями, які допоможуть знайти своє місце в професійному житті.

ОЕФ – почни майбутнє сьогодні!

ОГОЛОШЕННЯ