ua en


Завідувач кафедри: к.ф.-м.н., доцент Акименко Андрій Миколайович

Адреса: Чернiгiв, вул. Стрiлецька, 1, ауд. 229
Тел. (0462) 665-223, внутр. 323.

 

Історія

Кафедра у своєму розвитку пройшла декілька етапів. У 1993 році, ще у складі Чернігівського інституту регіональної економіки і управління, була створена кафедра «Економетрії і інформатики», яка стала відправною точкою для розвитку інституту в даному напрямку. Кафедру очолив к.т.н., доцент Маслов В.П. До її складу входили: к.е.н., доцент Трапезнікова Е.А., викладач Клименко А.А., ст. викладач Злобіна О.В., лаборанти Розинко А.О., Устименко О.М. В цьому ж складі кафедра перейшла до Чернігівського державного інституту економіки і управління в 1994 році. На той час у розпорядженні кафедри було два комп'ютерні класи (20 комп'ютерів).

У зв'язку з реорганізацією навчальних підрозділів інституту кафедра "Економетрії і інформатики" була перейменована в 1996 році в кафедру "Інформаційних систем і технологій". Завідувачами кафедри були к.т.н., доцент Маслов В.П., к.т.н., доцент Суховірський Б.І. (перший ректор інституту), к.т.н., доцент Гур'єв В.І.

У 2003 році з кафедри "Інформаційних систем і технологій" була виділена кафедра "Економічної кібернетики". На посаду завідувача кафедри був запропонований д.т.н., професор Парняков Є.С., який звільнився у 2008 році. З перших днів на цій кафедрі працювали                       к.ф-м.н. Скітер І.С., к.ф-м.н. Юрченко М.Є., к.т.н. Клінцов Л.М.,  к.пед.н. Трунова О.В., викладач Гребенник А.Г.

У 2008 році, згідно з рішенням Вченої Ради (протокол № 06/08 від 28 серпня 2008 року) про реорганізацію кафедр «Економічної кібернетики» та «Інформатики» була створена об’єднана кафедра «Економічної кібернетики та інформатики», яку очолив  к.т.н., доцент Гур'єв В.І.

У 2014 році у в зв’язку з об’єднанням Чернігівського державного інституту економіки і управління та Чернігівського національного технологічного університету, кафедра знову була перейменована у кафедру «Економічної кібернетики».

2016 року кафедра отримала назву «Кафедра інформаційних систем в економіці». Зараз кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за освітніми програмами "Економічна кібернетика" та «Економічна аналітика», а також забезпечує отримання основ знань з різних напрямків інформатики та комп'ютерної техніки, з інформаційних систем і технологій для студентів усіх спеціальностей.

Професорсько - викладацький і науковий склад, що забезпечує проведення усіх видів навчальної і наукової роботи:

 • Акименко Андрій Миколайович, к.ф.-м.н., професор кафедри
 • Балюнов Олексій Олександрович, к.ф.-м.н., доцент
 • Міщенко Микола Володимирович, к.т.н., доцент
 • Синенко Марина Анатоліївна, к.ф.-м.н., доцент
 • Шаховніна Наталія Володимирівна, к.пед.н., доцент
 • Юрченко Марина Євгеніївна, к.ф.-м.н., доцент
 • Дрозд Олександр Петрович, ст.викладач, завідувач лабораторіями
 • Бивойно Тарас Павлович, ст.викладач
 • Сподаренко Ірина Йосипівна, асистент

На кафедрі викладаються наступні дисципліни :

1. Актуарні розрахунки.
2. Алгоритмізація та програмування.
3. Аналіз моделювання і управління ризиком.
4. АРМ соціального працівника.
5. Геоінформаційні системи.
6. Економічна інформатика.
7. Економічна кібернетика.
8. Електронна комерція.
9. Ефективність інформаційних систем.
10.Захист інформації.
11.Інформатика.
12.Інформатика та комп'ютерна техніка.
13.Інформатика та обчислювальна техніка.
14. Інформатика та програмування.
15.Інформаційний бізнес.
16.Інформаційні системи та технології.
17.Інформаційні системи і технології в економіці.
18.Інформаційні системи в менеджменті.
19.Інформаційні системи і технології в туризмі.
20.Інформаційні системи в правознавстві.
21.Інформаційні системи і технології у фінансах.
22.Імітаційне моделювання.
23.Комп'ютерні мережі.
24.Комп'ютерні мережі та технології.
25.Корпоративні інформаційні системи.
26.Методи управління проектами.
27.Моделювання економічної динаміки.
28.Моделювання системних характеристик в економіці.
29.Об'єктно-орієнтоване програмування.
30.Основи створення інформаційних систем.
31.Прикладні задачі моделювання економічних процесів
32.Програмні оболонки і пакети.
33.Проектування баз даних.
34.Системи штучного інтелекту.
35.Системний аналіз.
36.Системи обробки економічної інформації.
37.Сучасні системи управління в економіці.
38.Системи підтримки прийняття рішень.
39.Стохастичне програмування.
40.Телекомунікації у бізнесі
41.Технологія проектування та адміністрування баз даних.
42.WEB – програмування.

Технічне забезпечення навчального процесу:

Технічне забезпечення навчального процесу:

Навчальний процес на кафедрі забезпечує лабораторія комп’ютерної техніки, яку очолює Дрозд Олександр Петрович. Техніками лабораторії працюють студенти старших курсів спеціальності «Економічна кібернетика», всього 6 осіб. На сьогоднішній день на балансі лабораторії знаходяться 17 комп'ютерних класів, у яких налічується 167 комп'ютерів. Загальна кількість ПЕОМ - 310. Комп'ютерні аудиторії оснащені сучасним програмним забезпеченням.

Використання комп'ютерних технологій здійснюється за напрямками:

 • застосування комп'ютерної техніки для удосконалення традиційної лекційно-контактної форми організації навчального процесу;
 • виконання студентами завдань, лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів;
 • використання спеціальних навчальних програм, що допомагають засвоїти окремі дисципліни;
 • опанування реальних програм, що використовуються на виробництві та в установах;
 • локальна інформаційна система на базі Інтранет.

Наукова діяльність здійснюється згідно з вимогами Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”, Положення про державний вищий заклад освіти.

Тематика наукових досліджень:

 • моделювання економіки та розробка економіко - математичних моделей;
 • дослідження і розробка інформаційних систем і технологій;
 • дослідження і розробка системи автоматизованих робочих місць підприємства;
 • розвиток інформаційних підсистем “Кадри”, “Автоматизована бібліотека ЧДІЕУ”, та інші.

Зарубіжне партнерство

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних конференціях та семінарах, таких як:

 • конференція з міжнародною участю ”Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС”, інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ;
 • Міжнародна науково-практична конфе­ренція «Імперативи розвитку України в умовах глобалізації»  м. Чернігів;
 • Міжнародна науково – практична конференція «Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика в современных условиях », м. Гомель;
 • Міжнародна науково-методична конференція «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», м. Тернопіль та інші.

У 2009-2010 роках викладачі кафедри прийняли активну участь у розробці міжнародного проекту «Інформаційна система для підтримки роботи мережевого наукового співтовариства дослідників: Міжрегіональний науковий портал "Проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: фундаментальні дослідження і практична реалізація".

Навчальне - методичне забезпечення

Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, мають повне методичне забезпечення.

Крім того, викладачами кафедри розроблені:

 • посібник з грифом МОН України “Інформаційні системи і технології в економіці”;
 • посібник з грифом МОН України “Об'єктно-орієнтоване програмування”;
 • посібник з грифом МОН України “Алгоритмізація та програмування”;
 • практикуми з дисципліни “ Інформатика та комп'ютерна техніка”;
 • електронні конспекти лекцій та інші дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів;
 • методичні вказівки для виконання курсових робіт, проведення практичних і лабораторних занять та інші методичні документи.

Спеціальності

 • для бакалаврів:

напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «базова вища освіта», кваліфікація «бакалавр з економічної кібернетики» (6.050102);

 • для спеціалістів:

напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «повна вища освіта», кваліфікація «спеціаліст з економічної кібернетики» (7.03050201).

Спеціальність «Економічна кібернетика» була відкрита у 1998 році з ліцензованим обсягом 50 осіб.

Студенти

Кількість студентів на даний момент:

 • по денній формі навчання – 62;
 • по заочній формі навчання – 4.

 За роки існування кафедри здійснено 11 випусків спеціалістів з економічної кібернетики по денній формі навчання – більше 250 спеціалістів.

Перспективи для студентів

Спеціаліст з економіки за спеціальністю економічна кібернетика підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Можливі посади для фахівців з економічної кібернетики:

математик-економіст, економіст-аналітик, інформаційний аналітик, системний аналітик, програміст-аналітик, розробник інформаційної системи, розробник додатків, Web-програміст, адміністратор мережі, фахівець з супроводу програмного забезпечення, фахівець з систем захисту інформації та програм, консультант з інформаційних технологій, менеджер з інформаційних технологій, інформаційний менеджер, менеджер проекту.

Наукова робота студентів:

Наукова робота студентів формується на базі наукових напрямів досліджень і орієнтована на досконаліше вивчення теоретичних основ дисциплін кафедри. Студентами спеціальності "Економічна кібернетика" розроблений електронний депозитарій системного структурного аналізу складних економічних систем. Крім того, студенти щороку виступають з доповідями на науково-практичних конференціях ЧДІЕУ, а також беруть активну участь в студентських олімпіадах і конкурсах. За результатами досліджень готуються студентські наукові роботи. Кращі роботи рекомендуються для участі на всеукраїнських конкурсах. Так, цього року студентка IV курсу Яницька Ю.І. стала фіналістом всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформатика і кібернетика», а студент V курсу Федченко М.А. став учасником II туру всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економічна інформатика».

ОГОЛОШЕННЯ