ua en

Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського національного технологічного університету готує бакалаврів за напрямом «Комп’ютерна інженерія» та магістрів за спеціальностями «Комп’ютерні системи та мережі», «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

Лабораторія VoIP

Зараз на кафедрі навчається більше 500 студентів та 8 аспірантів, працює понад 30 висококваліфікованих викладачів, серед яких – 5 докторів і 10 кандидатів наук. Очолює кафедру Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в області науки і техніки.

За останні п’ять років викладачами видано більше 50-ти навчально-методичних посібників, випущено 4 монографії, 4 навчальних посібники (з грифом Міністерства освіти і науки України), опубліковано понад 300 наукових статей.

Лабораторна база кафедри складається з 14 навчально-дослідних лабораторій, що забезпечують виконання навчального плану та проведення науково-дослідних робіт. Кожна лабораторія має власну локальну мережу, яка підключа-ється до загальної університетської комп’ютерної мережі та має вихід в Інтернет через високошвидкісний радіоканал, оптоволоконний і супутниковий канали. Таке технічне забезпечення є унікальним для України.

На кафедрі активно проводиться науково-дослідна робота. Значна частка наукової роботи здійснюється спільно з Національною академією наук України, а в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України успішно функціонує філія кафедри. Серед найвагоміших розробок кафедри – створення спеціалізова-них комп’ютерних систем у різних галузях народного господарства: систем управління установками електронно-променевого зварювання, високоякісних цифрових витратомірів рідини та ультразвукових вимірювачів відстані, пристроїв комп’ютеризованого управління системами централізованого теплозабезпечення та цифрової обробки сигналів у радіолокаційних системах, пристроїв захисту інформації в телекомунікаційних мережах.

Протягом багатьох років на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах з системного програмування, програмування мікропроцесорних систем вихованці кафедри посідають призові місця в особистому та командному заліку.

Заслуговують на увагу й досягнення кафедри на міжнародному рівні. Разом з кафедрами Лондонського королівського коледжу (Великобританія), Мюнстерського технічного університету (Німеччина), Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету «КиєвоМогилянська академія» кафедра виграла, а потім успішно виконала грант Європейського Співтовариства – «Модернізація українських навчальних планів у командній розробці програм». Мета цього гранту – прищеплення студентам навичок командного виконан-ня програмних проектів.

По закінченню навчання всі випускники кафедри можуть займати посади з наступного переліку:

 • системний аналітик;
 • iнженер-проектувальник: комп'ютерних систем, локальних та глобальних комп'ютерних мереж, спеціалізованих і вбудованих комп’ютерних систем, баз даних та знань;
 • системний програміст - фахівець з розробки, генерації і адміністрування системного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж;
 • прикладний програміст - фахівець з розробки і супроводу прикладних програмних систем;
 • інженер з Internet-технологій та Web–дизайну; адміністратор доступу до баз даних та знань;
 • адміністратор: комп’ютерних систем та мереж, баз даних та знань;
 • керівник служби комп'ютерних та інформаційних технологій установи;
 • керівник підрозділу захисту інформації та інформаційної безпеки підприємства.
 • Практичне заняття студентів молодших курсів

  Кафедра готує фахівців, здатних гідно вирішувати різноманітні задачі інфо-рматизації і комп'ютеризації. Велика кількість випускників кафедри успішно працює не тільки у Чернігові, але і в інших містах України, в першу чергу в м. Київ. Успішно працюють випускники і за кордоном - в Росії, США, Німеччині, Англії та інших краї-нах. Серед випускників кафедри провідні співробітники компаній Microsoft, Intel, General Electric та інших.

  Десять випускників кафедри закінчили аспірантуру й отримали науковий ступінь кандидата технічних наук.

  Наші вихованці створили велику кількість високотехнологічних підприємств, зокрема в рідному Чернігові.

  Найвідомішими і найпо-тужнішими з них є: Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем, підприємс-тво «Техно+», групи компаній «ЧасХХІ» та «SoftIndustry», науково-виробнича фір-ма «РегМік», ТОВ «ПортаУАН-Чернігів», «FastGate Research Co.», підприємства «AtomPark Software JSC», «WebProduction» та ін. Пріоритетними напрямками по-дальшої роботи кафедри є вдосконалення організаційної, навчально-методичної, науково-дослідної роботи та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-кації.

  ОГОЛОШЕННЯ