ua en
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Рекова Наталія Юріївна,
Донбаська державна машинобудівна академія
Розвиток методології економічного аналізу та аудиту результатів реалізації політики фіскальної децентралізації
текст автореферату
текст дисертації
Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н., професор, ректор (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 08.00.09  – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 04 жовтня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гуцаленко Любов Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю (Вінницький національний аграрний університет))
текст відгуку
Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Лазаришина Інна Дмитрівна, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
текст відгуку
2 Никифорович Олександр Євгенійович,
Чернігівський національний технологічний університет
Державне регулювання енергоефектив-ності житлово-комунального господарства України
текст автореферату
текст дисертації
Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н., професор, ректор (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 04 жовтня 2018 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117   Остафійчук Ярослав Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри регіоналістики і туризму (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Ружинська Наталія Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри інтелектуальних, управляючих та обчислювальних систем (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
3 Брайловський Ілля Аркадійович, Чернігівський національний технологічний університет Стратегія забезпечення розвитку державно-приватного партнерства в Україні
текст автореферату
текст дисертації
Маргасова Вікторія Геннадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 05 жовтня 2018 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет)
текст відгуку
Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, заступник директора (ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти”)текст відгуку
Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
текст відгуку
4 Заднєпровська Ганна Ігорівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Формування та реалізація інноваційного потенціалу промисловості України в умовах економіки знань
текст автореферату
текст дисертації
Прокопенко Валерія Юріївна, д.е.н., професор, директор (Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 05 жовтня 2018 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ревак Ірина Олександрівна, д.е.н., доцент, декан факультету управління та економічної безпеки (Львівський державний університет внутрішніх справ)
текст відгуку
Федоренко Андрій Євгенійович, к.е.н., директор (ТОВ „Софт Індастрі”)
текст відгуку
5 Диба Олександр Михайлович,
ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації
текст автореферату
текст дисертації
Майорова Тетяна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 06 жовтня 2018 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Колодізєв Олег Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Черкасова Світлана Василівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет)
текст відгуку
6 Підчоса Людмила Василівна,
Чернігівський національний технологічний університет
Реструктуризація бюджетної системи як чинник досягнення макрофінансової стабільності
текст автореферату
текст дисертації
Лютий Ігор Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 06 жовтня 2018 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117   Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу державних фінансів (Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України”)
текст відгуку
Буряченко Андрій Євгенович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
7 Дубина Максим Вікторович,
Чернігівський національний технологічний університет
Розвиток ринку фінансових послуг України на основі формування інституту довіри
текст автореферату
текст дисертації
Гонта Олена Іванівна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки (Чернігівський національний технологічний університет) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 15 листопада 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Васильєва Тетяна Анатоліївна, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет)
текст відгуку
Коваленко Юлія Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України)
текст відгуку
Поліщук Євгенія Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
8 Шепелєв Сергій Сергійович,
Національний університет біоресурсів і природо-користування України
Науково-методичні основи забезпечення конкуренто-спроможності рибного господарства України в умовах євроінтеграції
текст автореферату
текст дисертації
Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природо-користування України) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 15 листопада 2018 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Вдовічен Анатолій Анатолійович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і туризму (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ)
текст відгуку
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
9 Мельничук Наталія Юріївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання: теорія, методологія, практика
текст автореферату
текст дисертації
Бондарук Таїсія Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Докторська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 16 листопада 2018 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Мельник Віктор Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”)
текст відгуку
Селіверстова Людмила Сергіївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет)
текст відгуку
10 Слободяник Іван Леонідович, ПВНЗ „Фінансово-правовий коледж” Організаційно-економічне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектору економіки України
текст автореферату
текст дисертації
Гоголь Тетяна Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 16 листопада 2018 року, о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Гуторов Андрій Олександрович, д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування (Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” НААН України)
текст відгуку
Єрмоленко Олексій Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
текст відгуку
11 Сибірцев Володимир Васильович,
Центрально-український національний технічний університет
Державне регулювання інституціональних змін національного ринку праці
текст автореферату
текст дисертації
Гавкалова Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця) Докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 20 грудня 2018 року, о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Кичко Ірина Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці (Чернігівський національний технологічний університет)
текст відгуку
Мельник Алла Федорівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління (Тернопільський національний економічний університет)
текст відгуку
Шапошников Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, директор (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
текст відгуку
12 Рябий Ростислав Алікович,
ПВНЗ „Фінансово-правовий коледж”
Фінансове забезпечення капітальних інвестицій підприємств АПК
текст автореферату
текст дисертації
Смагін Володимир Леонтійович, д.е.н., професор, професор кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) Кандидатська, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 21 грудня 2018 року, об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
текст відгуку
Хрущ Ніла Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький національний університет)
текст відгуку
13 Жураківський Євген Станіславович,
ПВНЗ „Вінницький фінансово-економічний університет”
Забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій
текст автореферату
текст дисертації
Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки (Донецький національний університет імені Василя Стуса) Кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 20 грудня 2018 року, о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, ауд.117 Скидан Олег Васильович, д.е.н., професор, ректор (Житомирський національний агроекологічний університет)
текст відгуку
Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
текст відгуку
ОГОЛОШЕННЯ