ua en

25-26 жовтня 2013 року в Чернігівському національному технологічному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція: “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” присвячена 20-річчю кафедри обліку і аудиту.

Значущість події обумовила високе представництво гостей конференції з усіх регіонів України – Алчевська, Житомира, Запоріжжя, Києва, Львова, Сімферополя. Крім гостей, на заході були присутні та виступали викладачі кафедри, аспіранти та студенти університету.

Відкрив конференцію ректор ЧНТУ, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет, який привітав учасників та розповів про становлення університету, кафедри обліку і аудиту, виділивши проблемні питання та напрями розвитку бухгалтерського обліку.

На пленарному засіданні з доповідями виступили провідні фахівці країни в сфері обліку, аналізу і аудиту. Напрацюванням та перспективам економічного аналізу як галузі знань присвятив свою доповідь завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету, д.е.н., професор Є.В. Мних.

Директор науково-дослідного Інституту обліку ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», д.е.н., професор С.В. Свірко проаналізувала тенденції та перспективи обліку в державному секторі, акцентувавши увагу на подальших кроках до гармонізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки у відповідності до європейських стандартів.

Директор Національного центру обліку та аудиту, д.е.н., професор О.Ю. Редько наголосив про складний стан аудиторської професії в Україні та потенціал її розвитку в умовах перманентних реформ, несприятливої економічної ситуації та відносно молодого інституту регулювання аудиту.

Доповідь професора кафедри обліку і аналізу Національного університету «Львівська політехніка» к.е.н., професора С.Й. Сажинця було присвячено обліку капітальних інвестицій.

Після пленарного засідання робота конференції була переведена в чотири секції.

На першій секції було розглянуто національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності, де схвальних відгуків здобула доповідь проректора з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Житомирського державного технологічного університету, д.е.н., професора В.В. Євдокимова.

З доповіддю про особливості капіталізації внесків до статутного капіталу необоротними матеріальними активами виступив заступник завідувача кафедри обліку і аудиту Чернігівського національного технологічного університету, к.е.н., професор В.С. Лень.

Доповідачі другої секції поділилися з результатами наукових досліджень в сфері обліково-аналітичного забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях. Зокрема, доцент кафедри обліку і аудиту Донбаського державного технічного університету, к.е.н., доцент О.Е. Лубенченко звернула увагу слухачів на проблему низької якості внутрішньо фірмової звітності малих та середніх підприємств, що негативно впливає на їх конкурентоспроможність.

На третій секції було представлено доповіді з узагальнення стану та перспектив розвитку економічного аналізу діяльності підприємств.

Найбільш дискусійною та плідною на пропозиції стала четверта секція конференції, присвячена міжнародному та національному досвіду організації, функціонування та розвитку аудиту, де своїм баченням щодо подальшого розвитку аудиту поділилися доцент кафедри Запорізького національного університету, д.е.н. Н.М. Проскуріна; завідувач кафедри обліку і аудиту Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, к.е.н., доцент І.М. Пожарицька, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, к.е.н. В.Г. Барановська, директори аудиторських фірм ТОВ «Альянсаудит» О.Ю. Рубітель та ПП «АФ Лотос» В.В. Рядська.

Учасникам конференції була організована екскурсія по визначних місцях Чернігова – Валу, Спаському собору, Антонієвих печерах.

Після завершення конференції учасники поділилися власним баченням розвитку бухгалтерської професії та новаціями у викладанні облікових дисциплін, побажавши, щоб такі зустрічі були регулярними.

ОГОЛОШЕННЯ