ua en

Шановні студенти, аспіранти, молоді вчені!

Запрошуємо Вас до участі у VI Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів   і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські,  правові та соціокультурні аспекти», яка відбудеться  14 грудня 2017 року

Формат конференції – заочна участь

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Сталий розвиток регіональних та національних соціально-економічних систем.
 2. Детермінанти  інноваційного розвитку національної економіки.
 3. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах становлення інформаційної економіки
 4. Фінансова політика: сучасні проблеми та перспективи вдосконалення.
 5. Обліково-аналітичні аспекти забезпечення сталого розвитку національної економіки.
 6. Актуальні питання теорії та практики застосування інформаційних технологій і математичних методів та моделей в економіці.
 7. Соціо-гуманітарні, історико-культурні та правові аспекти розвитку суспільства в умовах глобалізації.
 8. Сучасні аспекти маркетингу та менеджменту підприємницької діяльності.
 9. Сучасні проблеми розвитку туристичної  індустрії.

CONFERENCE DIRECTIONS

 1. Sustainable development of regional and national socio-economic systems.
 2. Determinants of innovative development of national economy.
 3. Accounting and analytical aspects of ensuring sustainable development of national economy.
 4. Financial policy: current issues and prospects of improvement.
 5. Current issues of the theory and practice of application of information technologies and mathematical methods and models in economics.
 6. Competitiveness of Higher Education of Ukraine under the Conditions of  Information Economy
 7. Socio-humanitarian, historical-cultural and legal aspects of the society’s development in conditions of globalization.
 8. Modern aspects of marketing and management of business activities.
 9. Modern problems of development of the tourism industry.

Для участі у роботі  конференції  просимо  Вас до 24 листопада 2017  року надіслати на адресу vinternationalconference@gmail.com :

 • заявку на участь;
 • тези доповідей;
 • сканкопію квитанції про сплату організаційного внеску.

Студенти та науковці ЧНТУ  організаційний внесок не сплачують

Для оплати організаційних витрат необхідно внести організаційний внесок у розмірі
50 грн.  (з ПДВ).

Програма та збірник матеріалів будуть розміщені на сайті ЧНТУ та надіслані учасникам електронною поштою

Сайт ЧНТУ: www.stu.cn.ua
Розділ «Наукова діяльність. Конференції»
http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО УМОВИ УЧАСТІ у ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІ

ОГОЛОШЕННЯ