ua en

Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України та Головне управління статистики у Чернігівській області Державної служби статистики України зі співорганізаторами заходу запрошують науковців і практиків у сфері статистики та менеджменту, аналітиків, експертів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, наукових працівників науково-дослідних установ, докторантів, аспірантів, магістрантів, всіх зацікавлених осіб до участі в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „СТАТИСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ” 5 грудня 2017 року.

Науковий захід включений в перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
CONFERENCE THEME DIRECTIONS

Фундаментальні теоретико-метод ологічні засади статистичного  та експертно-аналітичного забе зпечення управління
The fundamental theoretical - methodological principles of statistical and expert - analytical maintenance of management

Європейський досвід розвитку статистичного бізнес-процесу з метою забезпечення належного рівня якості даних та ефективного статистичного виробництва
The European experience of dev elopment of statistical busine ss process to ensure an adequa te level of data quality and e fficient statistical productio n

Моніторинг ефективності процес ів інтеграції України до ЄС та  дієвості секторальних реформ
Monitoring of the efficiency of Ukraine’s integration into the EU and effectiveness of sectoral reforms conducted in the country

Аналітичне, експертне, правове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального самоврядування в процесі децентралізації
Analytic , expert , legal and in formational  support of local a nd regional authorities in the  process of decentralization

Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом
Statistical and expert - analyti cal maintenance of economic po tential management

Удосконалення статистики держа вних фінансів,   грошово-кредитн ої та фінансової статистики
The improvement of government finance statistics , monetary and financial statistics

Статистичне та експертно-аналі тичне забезпечення управління  економічною активністю та житт євим рівнем населення
Statistical and expert - analytical maintenance of management of economic activity and living standards

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська

Запрошення,
Приглашение
Invitation
ЗАЯВКА-відомості про автора
ЗАЯВКА-информация об авторе
APLIKACJA-wiadomości o autorze
APPLICATION-information about the author
ОГОЛОШЕННЯ