ua en

Потреба суспільства в ефективних змінах правового, інституційного, фінансового, організаційного та змістовного характеру з помітними для нього результатами робить необхідними посилення інституційної спроможності системи державного управління та подальшу розбудову демократії у процесі здійснення секторальних реформ в Україні, які водночас мають узгоджуватися з проголошеним на глобальному рівні стратегічним завданням забезпечення сталого розвитку, що передбачає знаходження балансу між економічною, екологічною та соціальною складовими розвитку на фоні забезпечення миру та соціальної злагоди.

Використання ефективної та якісної системи експертно-аналітичного забезпечення державної політики, аналітичних методів і технологій забезпечує інформаційну підтримку обраної для реалізації державної політики і створює умови для об’єктивного формування громадської думки щодо її впровадження, забезпечує потреби державних службовців у верифікованому аналітичному матеріалі. У зв’язку з цим 4 квітня 2017 року в Міжнародний день Інтернету в режимі он-лайн через систему вебінарів, розробником якої в рамках виконання проекту Темпус „Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами” (IHSITOP) є робоча група Чернігівського національного технологічного університету, очолювана доктором технічних наук, професором, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Казимиром В.В., відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери”.

Організаторами конференції є Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України та Головне управління статистики у Чернігівській області Державної служби статистики України. Співорганізатори конференції – Батумський університет імені Шота Руставелі (Грузія), Господарська академія Ценова (Болгарія), Варшавська школа економіки (Польща), Університет ім. Яна Кохановського у місті Кельце (Польща), Вища школа менеджменту інформаційних систем Університету прикладних наук (Латвія).

Учасниками конференції стали вчені і практики у сфері статистики, аналітики, експерти наукових кіл, державних установ,  представники бізнесу, зацікавлені особи, які зареєструвались на сайті http://webinars.stu.cn.ua/ з 31 січня до 9.30 год. 04 квітня 2017 року – дня проведення наукового заходу.

Науково-практична конференція присвячена дослідженню теоретичних основ та аналітичних, експертних, правових й інформаційних аспектів забезпечення сталого розвитку національної економіки, статистичному забезпеченню управління, що характеризує технологію обґрунтування управлінських рішень статистичними методами, пошуку напрямів ефективного використання наявних можливостей розвитку країни та її регіонів в сучасних умовах.

Вступним словом відкрили конференцію:

  • Володимир Вікторович Казимир – проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Інженерної академії України,
  • Олена Іванівна Гонта – директор Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, професор,
  • Діна Іванівна АШИХМІНА – начальник Головного управління статистики у Чернігівській області Державної служби статистики України.

Під час пленарного засідання виступили з доповідями й відповіли на найактуальніші запитання, поставлені учасниками конференції вербально і в чаті, провідні й модернові науковці Національної академії статистики, обліку та аудиту (НАСОА) Державної служби статистики України (м. Київ, Україна) Валентина Вікторівна Попова – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств, яка працює на напрямом наукової діяльності  „Статистика економічного розвитку національної макросистеми”, займається також питаннями статистичного дослідження системних аномалій в українському бізнес-середовищі. Тема її доповіді „Теоретико-методологічні засади статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми”. Та з доповіддю „Статистичне обґрунтування необхідності модифікації неокласичної парадигми” Вячеслав Юхимович Попов – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств НАСОА. Напрям наукової діяльності – економічні парадокси і аномалії в національній економіці.

Свою доповідь на тему „Україна у світовій економіці: вимір вартісних показників розвитку” презентувала доктор економічних наук, доцент, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету (м. Одеса, Україна) ЖДАНОВА Людмила Леонідівна.

Голова ради молодих вчених Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна), кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ПЕТРАКОВ Ярослав Валерійович представив увазі учасників конференції результати досліджень вузьких місць і можливостей для євроінтеграційних реформ в Україні „From activity to performance-based policy-making: bottlenecks and shifts for Ukrainian eurointegration reforms” польсько-українського наукового тандему у складі др. габ., професора Варшавської школи економіки (Польща) Вєслава ЧИЖОВІЧА та Світлани Володимирівни ШУЛЬГИ – кандидата економічних наук, доцента кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України (м. Київ).

На зв’язок під час конференції виходили:

  • Лариса Григорівна БОГУШ – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (м. Київ, Україна), в околі наукових інтересів якої формування, відтворення, капіталізація соціогуманітарного потенціалу. Тема презентованого дослідження – „Проблеми відтворення рівня життя населення України в умовах економічної нестабільності”;
  • Інна Анатоліївна ЦВІГУН доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-Подільський, Україна), котра свій науковий потенціал реалізовує у напрямі дослідження демографічної безпеки, міграції, соціальної політики. Піднята нею проблема – „Передчасна смертність населення України”.

Своїм баченням формування регіональної політики людського розвитку на основі статистичної інформації та методичних і прикладних засад багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці з науковою спільнотою поділилась доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Надія Терентіївна РУДЬ та доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки Луцького національного технічного університету (м. Луцьк, Україна) Олександр Михайлович ШУБАЛИЙ.

Свої матеріали на конференцію надали вчені і практики з України, Білорусі, Польщі, Германії, Норвегії. Тексти доповідей учасників конференції доступні для ознайомлення на сайті http://webinars.stu.cn.ua/index.php/component/k2/item/51.html

Панельні дискусії розгорнулися довкола питань моніторингу ефективності процесів інтеграції України до ЄС та дієвості секторальних реформ, системного дослідження фундаментальних теоретико-методологічних засад експертно-аналітичного забезпечення управління, європейського досвіду розвитку статистичного бізнес-процесу з метою забезпечення належного рівня якості даних та ефективного статистичного виробництва, удосконалення статистики державних фінансів,  грошово-кредитної та фінансової статистики, аналітичного, експертного, правового й інформаційного забезпечення місцевого та регіонального самоврядування в процесі децентралізації, забезпечення управління економічним потенціалом й економічною активністю і життєвим рівнем населення.

Вагомим результатом проведених учасниками науково-практичної конференції досліджень є розроблені напрями раціонального й ефективного використання наявних можливостей розвитку України та її регіонів в сучасних умовах втрати міжгалузевих та логістичних зв’язків у регіональному та зовнішньоекономічному просторі, ускладнення міжнародних відносин із країною – колишнім основним торговельним партером – Російською Федерацією, руйнування виробничих потужностей та транспортної інфраструктури на території військового конфлікту, нестачі енергетичної сировини, економічну кризу, падіння внутрішнього попиту та слабкий зовнішній попит, зростання інвестиційних ризиків та негативних очікувань населення.

Учасниками конференції надана експертна, аналітична, правова, інформаційна підтримка обраної для реалізації державної політики в Україні на основі здійснення структурних реформ і встановлення сприятливих умов для високотехнологічного, інтелектуальномісткого бізнесу та нових виробництв шляхом запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної, освітньої політики.

За матеріалами конференції  підготовлена колективна монографія, що вже передана до електронного архіву Чернігівського національного технологічного університету (IRChNUT):

Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. С. М. Шкарлета, В. Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 620 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12637

Якісна та своєчасна статистична інформація про економічне, соціальне та екологічне становище України та її регіонів необхідна для подальшого вдосконалення державного управління і прийняття виважених, обґрунтованих рішень щодо забезпечення сталого розвитку національної економіки та соціальної сфери, є необхідною умовою для формування громадянського суспільства та подальшої міжнародної інтеграції нашої держави – України.

Ініціатором проведення Міжнародної науково-практичної конференції „Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери” є кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету, яка є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону України. Колектив кафедри щиро вдячний учасникам та всім причетним до організації наукового заходу – шановним докторам, кандидатам наук і молодим науковцям – учасникам конференції. Особлива подяка всім практикам, яких зацікавив наш захід, і які знайшли час, щоб долучитися до нього. Дякуємо всім зацікавленим особам, які підключились і чиї коментарі й запитання учасники наукового заходу могли бачити в чаті.

Сподіваємося, що всі ми натхненні якістю і науковою та практичною значущістю представлених учасниками конференції результатів досліджень та конструктивністю нашої роботи.

Маємо наміри розвивати наш науковий захід і бажання переводити наукову дискусію в очну форму. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю, орієнтовану на утвердження сталого розвитку. До нових зустрічей!

ОГОЛОШЕННЯ